Naknade zarada koje padaju na teret sredstava poslodavca su sledeće naknade zarad:

-        za vreme odsustvovanja sa rada, u vreme državnih i verskih praznika (100%)

-        za vreme korišćenja godišnjeg odmora (100%)

-        za vreme vojne vežbe (100%)

-        za vreme plaćnog odsustva- sklapanje braka, porođaja supruge, smrti člana uže porodice, dobrovoljnog davanja krvi ( 100%)

-        za vreme prekida rada, do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog ( 60%) ne može bitu niža od minimalne zarade

-        za vreme privremene sprećenosti za rad do 30 dana ( 60%) uključujući i trudničko bolovanje (100%)

-        za vreme sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti

Naknada zarade za vreme državnih i verskih praznika

Propisano je da se na dane državnih i verskih praznika ne radi, Ukoliko jedan od praznika pada u nedelju, ne radi se prvog narednog dana, dok se verski praznici slave onda kada padaju.

Zaposleni ostvaruju pravo da odsustvuju u danima verskih i državnih praznika, samo pod uslovom da obaveste poslodavca da prioadaju određenoj verskoj zajednici.Poslodavac, ukoliko ga je zaposleni obavestio ne može da mu uskrati  pravo na odsustvo sa rada, osim ako je neophodn da taj dan radi zbog organizacije tehnologije rada.

-        Pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada u dane praznika:

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada, na dan praznika, koji je neradni dan.

U svim navedenim slučajevima u osnovicu za obračun zarade, ne uključuju se isplaćene naknade zarade( za vreme bolovanja, plaćenog odsustva, godišnejg odmora)

, kao ni sati odsustvovanja , za koje je isplaćena naknada zarade. Prilikom utvrđivanja osnovice za obračun naknade zarada, uzimaju se zbir primanja , koja imaju karakter zarade po svim osnovama, kao i ukupno ostvareni efektivni sati rada

-        Naknada zarade za vreme plaćenog odsustva

Pravo zaposlenog na plaćeno odsustvo:

U skladu sa odredbom člana 77. Zakona o radu, zaposleni ima pravvo na odsustvo sa rada uz  naknadu zarade ( plaćeno odsustvo) u ukupnom trajanju do pet radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju:

-        sklapanja braka;

-        porođaja supruge;

-        teže bolesti člana uže porodice;

-        u drugim slučajevima utvrđenim  opštim aktom i ugovorom o radu;

Vreme trajanja plaćenog odsustva utvrđuje se opštim aktom  ugovorom o radu.

Pored prava na odsustvo u navedenim slučajevima, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo, još:

-        pet radnih dana  zbog smrti člana uže porodice;

-        dva uzastopna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi;

Članovima uže porodice smatraju se bračni drug, deca, braća sestre, roditelji, usvojilac, usvojenik i staratelj.