Godišnji popis (intervenisanje) predstavlja najznačajniji postupak interne kontrole koji privredna društva i druga pravna lica sprovode na kraju poslovne godine u cilju utvrđivanja stvarnog stanja imovine i obaveza, utvrđivanja odstupanja knjigovodstvenog od stvarnog stanja i svođenja knjigovodstvenog na stvarno stanje koje se utvrdi popisom.

To je jedna od osnovnih obaveza knjigovodstvene agencije koja Vam vodi knjigovodstvo.
Zbog toga što se sastavlja na kraju svake godine redovno, ovaj popis se naziva „redovan godišnji popis“ i razlikuje se od „vanrednog popisa“ koji se vrši u toku godine prilikom primopredaje dužnosti računopolagača, promene prodajnih cena proizvoda i robe u prodavnici, statusne promene, promene pravne forme, otvaranja, odnosno zaklječenja postupka redovne likvidacije i stečaja pravnog lica i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Zbog uloge koju popis ima u obezbeđenju tačnih i pouzdanih podataka i informacija koje sadrže godišnji finansijski izveštaji, eksterni revizori razmatraju i vrše ocenu internih kontrolnih postupaka koje sprovode obveznici revizije, pri čemu se poseban značaj daje dgodišnjem popisu imovine i obaveza.

U tom smislu odredbama čl. 8. i 13. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, propisano je:
  • - da pre početka popisa pravno lice dostavlja rešenje o imenovanju članova komisije za popis i plan rada internom revizoru, nadzornom odboru ili odboru revizora, ako ima te organe;
  • - da pravno lice koje podleže obavezi revizije dostavlja rešenje o imenovanju članova komisije za popis iplan rada preduzeću za reviziju sa kojim je zaključilo ugovor o reviziji;
  • - da izveštaj o izvršenom popisu, komisija za popis, dostavlja nadležnom organu pravnog lica, internom revizoru, nadzornom odboru, ili odboru revizora, ako ga ima, a ako pravno lice po zakonu podleže obaveznoj reviziji – i preduzeću za reviziju sa kojom je zaključilo ugovor o reviziji, najkasnije 30 dana pre dana sastavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja.

U vezi sa godišnjim popisom treba imati u vidu i sledeće:

1. Za organizaciju i pravilnost popisa odgovorni su:

  • - zakonski zastupnik pravnog lica (direktor ili drugi zakonski zastupnik)
  • - preduzetnik
  • - lice koje vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje, odnosno lice zaposleno kod pravnog lica i preduzetnika kome poverava vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja

2. U komisiju za popis ne mogu biti određena lica koja rukuju imovinom, odnosno koja su zadužena za imovinu koja se popisuje

3. Popis kod malog pravnog lica i preduzetnika može da vrši jedno lice, s tim da to nije lice koje rukuje imovinom koja se popisuje, odnosno koje je zaduženo imovinom koja se popisuje

4. Za tačnost popisa i izveštaja o popisu odgovorni su članovi komisije za popis, odnosno kod malog pravnog lica i preduzetnika lice koje vrši popis

5. Nadležni organ pravnog lica, odnosno preduzetnik, razmatra izveštaj o izvšenom popisu u prisustvu predsednika komisije za popis, lica koje vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje, odnosno lica zaposlenog kod pravnog lica i preduzetnika kome poverava vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.