Decembar

09

2017

Osnovica za obračunavanje PDV za promet advokatskih usluga

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je, da poresku osnovicu kod prometa dobara i usluga čiji iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Detaljnije

Novembar

16

2017

Podnošenje poreske prijave poreza na poklon

Kada postoji predmet oporezivanja porezom na poklon (tj. kada je poklonoprimac na poklon primio stvar ili pravo koje je predmet oporezivanja, što znači da nije izuzeto od oporezivanja), poklonoprimac kao poreski obveznik podnosi poresku prijavu, nezavisno od toga da li postoji osnov za poresko oslobođenje.

Detaljnije

Avgust

06

2016

Prijava za porez na prihode od samostalne delatnosti i poreski bilans

Poresku prijavu i poreski bilans preduzetnik podnosi poreskom organu na čijoj teritoriji je registrovano obavljanje delatnosti. Preduzetnik je dužan da poresku prijavu, sa tačnim podacima, podnese najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Autor teksta: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Maj

14

2016

Prefakturisanje troškova poslovanja među povezanim licima

U praksi je relativno čest slučaj kada obveznici PDV, domaća lica koja su ogranci stranih kompanija, potražuju troškove poslovanja od svojih matičnih kompanija iz inostranstva. Često se kao sporno postavljalo pitanje poreskog tretmana prefakturisanja ovih troškova. Autor teksta: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

April

09

2016

Prefkturisanje troškova nastalih po drugim osnovima

Potraživanje novčanih sredstava po nekom drugom osnovu, a ne po osnovu prometa dobara i usluga, nije predmet oporezivanja PDV. U praksi se, javljaju i drugi slučajevi u kojima obveznici PDV prefakturišu troškove koji mogu nastati po različitim osnovima. Od autora: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

April

09

2016

Prefakturisanje troskova nastalih po drugim osnovima

Potraživanje novčanih sredstava po nekom drugom osnovu, a ne po osnovu prometa dobara i usluga, nije predmet oporezivanja PDV. U praksi se, javljaju i drugi slučajevi u kojima obveznici PDV prefakturišu troškove koji mogu nastati po različitim osnovima. Od autora: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Decembar

19

2015

Prefakturisanje troškova vođenja postupka za naplatu potraživanja nastalog po osnovu prometa dobara ili usluga

Kada obveznik PDV koji je izvršio oporezivi promet dobara i usluga i kojem primalac dobara i usluga nije izvršio plaćanje za taj promet, pokrene postupak za naplatu potraživanja, troškovi postupka koje obveznik PDV zaračunava tuženom smatraju se troškovima iz člana 17. stav 2. tačka 2. Zakona. Autor teksta: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Novembar

28

2015

Prefakturisanje zavisnih troškova zakupa nepokretnosti

Karakterističan primer naknadnog prefakturisanja zavisnih troškova prometa u praksi je prefaktuirsanje zavisnih troškova zakupa nepokretnosti (najčešće poslovnog i stambenog prostora, ali ponekad i zemljišta). Autor teksta: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Oktobar

31

2015

Ispravka prometa fiskalne kase zbog reklamacije

Jedan od uslova za prihvatanje reklamacije je dostava fiskalnog isečka na uvid, odnosno drugog dokaza o kupovini (kopije računa, slipa i sl.). Autor teksta: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Avgust

18

2015

Isticanje obaveštenja i vođenje evidencije o primljenim reklamacijama

Jedna od novina u vezi sa reklamacijama iz novog Zakona o zaštiti potrošača, a koja se odnosi na prodavce, tj. trgovce, jeste da su prodavci dužni da na prodajom mestu vidno istaknu obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbede prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. Od autora: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Maj

30

2015

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje kod kupovine prvog stana

Pravo na poresko oslobođenje, utvrđuje na osnovu podataka iz poreske prijave, dokumentacije potrebne za utvrđivanje poreske obaveze, overene izjave kupca da kupuje prvi stan, i drugih dokaza da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje tog prava. Autor: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije