Tio Trade d.o.o. je knjigovodstvena agencija koja svojim dugogodišnjim iskustvom u vođenju knjiga brojnim klijentima iz zemlje i inostranstva, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, potvrđuje svoju izuzetnu profesionalnost, ozbiljnost i stručnost. Naš stručni tim vrši za Vas sledeće usluge: Vođenje glavne knjige, obračun poreza na dodatu vrednost, vođenje poreskih evidencija, popis, amortizacija osnovnih sredstava, analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki, izrada završnog računa, sastavljanje periodičnih izveštaja za banke i druge organizacije, vođenje blagajne, obračun zarada, naknada, doprinosa, regulisanje staža osiguranika, prijava i odjava zaposlenih i osnivača, obračun ugovora o delu i autorskih honorara, robno poslovanje - veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja, izrada statistike finansijskih računa, obračun kamata, priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica, aktivno sarađujemo pri svim pregledima inspekcije.

Najnovija dešavanja

Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta

-         Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta U skladu sa odredbama člana 94. Zakona o radu...Naknade zarada na teret sredstava poslodavca

Naknade zarada koje padaju na teret sredstava poslodavca su sledeće naknade zarad: -         za vreme odsustvovanja sa rada, u vreme državnih i verskih praznika (100%) ...Od 1.januara minimalna cena rada po satu 230,00 dinara

Na osnovu člana 112.stav 2 Zakona o radu Vlada RS je donela odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 20...Plaćanje neobaveznih sistematskih pregleda za zaposlene

Neobavezni sistematski pregledi zaposlenih ne predstavljaju zakonsku obavezu za poslodavca, već se poslodavac može , svojim opštim aktom obavezati da zaposlenima obezbedi ova...Plaćanje premije osiguranja za zaposlene

Pored obaveznog socijalnog osiguranja zaposlenih postoje i dobrovoljna osiguranja, pa se postavlja pitanje poreskog tretmana...Troškovi službenog putovanja u zemlji

Po Zakonu zaposleni ima pravo na naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putovanju u zemlji u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, shodno odredbama člana 118. ...Prodaja robe na malo posredstvom interneta sa aspekta fiskalnih uređaja

Kada je reč o prodaji robe na malo posredstvom interneta ili pošte , sa aspekta obaveznosti evidentiranja prometa na malo pr...Prodaja robe na malo posredstvom interneta ili pošte

Prodaja robe na malo putem interneta  ili pošte uskoro će postati glavni model poslovanja. Ovaj model ima mnogobrojne prednosti, jer prodavcu omogućava značajnu uštedu. Prod...Prodaja mesečnih karata za prevoz zaposlenih

U slučaju prodaje mesečnih karata za prevoz zaposlenih postoje različiti slučajevi, a Ministarstvo finansija ovde daje svoje...Platni promet sa inostranstvom na osnovu prometa digitalnih usluga

Deviznim propisima kojima se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, uređeno je pitanje platnog prometa sa inostranstvom, na osnovu platnog prome...Oslobođenja od PDV za donacije

Zakonom o PDV, propisane su oslobođenja od PDV za promet dobara i usluga, vezan za ugovore o donaciji, uz ispunjenje određen...Oporezivanje digitalne ekonomije

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj objavila je u septembrz 2013.godine , predlog aktivnosti čijim donošenjem i usvajanjem se uvode nova pravila u materiju međunarod...