Jul

21

2018

Predmet oporezivanja porezom po odbitku u skladu sa novim pravilima

Predmet oporezivanja porezom po odbitku, u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona, biće prihodi koje nerezidentna pravna lica ostvare od domaćih pravnih lica (kao i preduzetnika koji vode poslovne knjige) po osnovu naknada od: -usluga istraživanja tržišta; -računovodstvenih i revizorskih usluga; -drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja.

Detaljnije

Decembar

25

2017

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici Srbiji ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga

Detaljnije

Decembar

15

2017

Oslobođenja od poreza na poklon

Poreska oslobođenja propisuju se zakonom kojim se uvodi odgovarajući javni prihod. U tom kontekstu, oslobođenja od poreza na poklon propisana su članom 21. ZPI, za poklon koji kao poklonoprimac primi:

Detaljnije

Oktobar

14

2017

Obveznik poreza na poklon

Kad ne postoji predmet oporezivanja porezom na poklon, ne postoji ni obveznik poreza po tom osnovu. Međutim, na prenos bez naknade koji jeste predmet oporezivanja porezom na poklon, obveznik poreza može biti i poklonoprimac.

Detaljnije

Jul

22

2017

Poreski tretman troškova koji se isplaćuju licu koje obavlja poslove po ugovoru

Pored ugovorene naknade, poslodavac može sa licem koje obavlja poslove po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima da ugovori i naknadu određenih troškova kao što su: naknada za ishranu u toku rada “topli obrok”, naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada, troškova službenog putovanja u zemlji i inostranstvu, ako je tu mogućnost predvideo svojim opštim aktom.

Detaljnije

Maj

12

2017

Advokatska delatnost u sistemu PDV

Imajući u vidu da advokati samostalno vrše promet usluga u okviru bavljenja advokaturom i da tu delatnost obavljaju u cilju ostvarivanja prihoda, advokati se smatraju poreskim obveznicima.

Detaljnije

Maj

10

2017

Advokati kao obveznici poreza na dodatu vrednost

S obzirom da se advokati i ortačka društva čiji su članovi advokati smatraju poreskim obveznicima u smislu Zakona, ova lica imaju i sva prava i obaveze poreskih obveznika, pa i pravo i obavezu da obavljaju PDV aktivnost.

Detaljnije

April

25

2012

Vođenje knjiga za STR

Vođenje knjiga za STR možete obavljati i sami, ali je najbolje da to prepustite knjigovodstvenim agencijama. U njima rade stručna i iskusna lica, a vođenje knjiga za STR izuskuje mnogo vremena i obaveza oko papirologije...

Detaljnije

Decembar

15

2011

Vođenje poslovne knjige

Vođenje poslovne knjige mora biti prisutno bez obzira da li se spremate da otvorite firmu ili ste već osnovali STR, SZR, DOO i tako dalje. Vođenje poslovne knjige obavlja knjigovođa koji mora da bude iskusan i da vam olakša...

Detaljnije