Novembar

24

2018

Uticaj novih pravila na interni obračun PDV

U slučajevima kada domaća pravna lica primaju usluge iz inostranstva, najčešće imaju obavezu internog obračuna PDV, u skladu sa opštim pravilom iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost, prema kome se mesto prometa usluga određuje prema mestu u kojem primalac usluga ima sedište.

Detaljnije

Maj

27

2017

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Prema odredbama Zakona o radu poslodavac može za obavljanje poslova koji ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa nezaposlenim ili zaposlenim licem, penzionerom ili članom studentske zadruge.

Detaljnije