April

22

2017

Vraćanje dodatnih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital

Postupak kod vraćanja dodatnih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital podrazumeva obavezu podnošenja Agenciji prijave za registraciju i objavu odluke o vraćanju dodatnih uplata na internet strani Agencije, uz koju se podnosi i odluka nadležnog organa društva o vraćanju dodatnih uplata, koja ne sme biti starija od tri meseca.

Detaljnije

April

22

2017

Propisi o izveštavanju u poslovanju sa inostranstvom

Izveštavanje Narodne banke Srbije (NBS) u poslovanju sa inostranstvom vrši se shodno odredbama Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom i Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom.

Detaljnije

Oktobar

01

2016

Propisi o platnom prometu sa inostranstvom i dopunske uplate

Platni promet sa inostranstvom, koji se obavlja na osnovu Zakona, bliže je određen odredbama: -Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i -Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

Detaljnije

Septembar

28

2016

Dopunske uplate – primena propisa o deviznom poslovanju

Članom 2. tačkom (21) stav 1. Zakona o deviznom poslovanju kreditni poslovi sa inostranstvom su definisani kao krediti i zajmovi između rezidenta i neredizenta zaključeni u devizama, pri čemu kredite odobrava banka ili strana banka. Od autora: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Septembar

24

2016

Zakon o stranim ulaganjima

U skladu sa odredbama Zakona o stranim ulaganjima, strani ulagač može slobodno i bez odlaganja, u konvertibilnoj valuti, transferisati u inostranstvo, sva finansijska i druga sredstva u vezi sa stranim ulaganjima.

Detaljnije

Septembar

24

2016

Dodatne uplate stranog osnivača

Važećim Zakonom o privrednim društvima propisano je da osnivačkim aktom ili odlukom skupštine može biti utvrđena obaveza članova društva da, pored uplate upisanog osnovnog kapitala, izvrše dodatne uplate u društvu, srazmerno visini svog udela u istom ili u drugačijoj srazmeri.

Detaljnije

Septembar

17

2016

Obaveze rezidenta po osnovu dopunske uplate stranog osnivača

Neosporna je činjenica da na domaćem tržištu aktivno posluje veći broj privrednih društava čiji su osnivači ili suosnivači strana lica, pravna ili fizička. Upravo iz tog razloga, nastaju situacije kada privredno društvo, osnovano od stranog lica, posebno u početnom periodu svog poslovanja, ima potrebu za dodatnim finansijskim sredstvima.

Detaljnije

Septembar

10

2016

Obavezna sadržina otpremnice

Otpremnica kao odgovarajuća isprava za robu obavezno mora da sadrži naziv isporučioca robe, mesto i adresu objekta iz koga se roba otprema, broj pod kojim je evidentirana, naziv i adresu primaoca robe, kao i druge relevantne podatke o robi koja se isporučuje. Od autora: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Avgust

24

2016

Pojam otpremnice, obeležja i pravno uređenje

Otpremnica je dokument robnog knjigovodstva kojim se evidentira: izlaz robe iz skladišta (magacina) prodavca (trgovca), kao i finansijsko zaduženje kupca. Autor teksta: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Avgust

24

2016

Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika

Prema članu 108. Zakona o radu, zaposleni koji radi na dan praznika koji je po zakonu neradan dan ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 110% od osnovice. Autor: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Avgust

23

2016

Utvrđivanje visine naknade zarade za odsustvovanje na dan praznika

Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenog na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je po zakonu neradan dan. Prema ovoj odredbi, zaposleni za vreme odsustvovanja sa rada ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih dvanaest meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Detaljnije

Avgust

23

2016

Pravo zaposlenog koji odsustvuje u dane praznika

Zaposlenom koji odustvuje u dane praznika pripada naknada zarade za dane praznika koji su prema rasporedu radnog vremena pali u njegove radne dane, a ne pripada mu za dane koji su njegovi neradni dani (dani nedeljnog odmora). Autor teksta: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Jul

30

2016

Plaćanje izmenjenog iznosa akontacije

Prilikom izmene mesečnih akontacija, obveznik menja visinu akontacija i počinje uplatu za naredni period tako utvrđenih akontacija u skladu sa Zakonom, pri čemu ne obračunava razliku u odnosu na do tada plaćanje akontacije u toku godine.

Detaljnije

Jun

25

2016

Razlozi za izmenu mesečne akontacije poreza na dobit

Izmena mesečnih akontacija najčešće se vrši ako je u toku godine došlo do promena u poslovanju zbog kojih je ostvaren gubitak, niža oporeziva mesečna dobit, kao i u drugim slučajevima koji bitno utiču na visinu akontacije poreza na dobit. Autor: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Maj

28

2016

Mogućnosti za izmenu mesečnih akontacija poreza na dobit pravnih lica

Obveznici poreza na dobit pravnih lica, poresku prijavu u kojoj je obračunat porez za period za koji se utvrđuje porez, podnose nadležnom poreskom organu na Obrascu PDP – poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica. Od autora: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije

Februar

06

2016

Raspodela zajedničkih troškova nastalih u vezi sa korišćenjem poslovnog prostora

Druga kategorija prefakturisanja troškova odnosi se na slučajeve u kojima ti troškovi nisu nastali u vezi sa izvršenim prometom dobara i usluga, već potraživanje nastaje po nekom drugom osnovu. Dakle, radi se o troškovima koji ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za izvršeni promet dobara ili usluga. Od autora: knjigovodstvene agencije Tio Trade d.o.o.

Detaljnije