Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike donet je na osnovu člana 14.stav 2. Pravilnik je stupio na snagu 3.jula 2020.godine a primenjuje se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju 31.decembra 2021.godine.

Pravna lica kojima se poslovna godina završava pre 31.decembra 2021.godine, kao i ona pravna lica koja sastavljaju vanredne finansijske izveštaje pre 31.decembra 2021.godine za tu poslovnu godinu primenjuju stari Pravilnik.

Kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike, propisana je Pravilnikom. Kontni okvir je sastavni deo Pravilnika a poslovne knjige se vode po principu dvojnog knjigovodstva.

Odredbe Pravilnika ne odnose se na Nrodnu banku Srbije, banke, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove, investicione fondove, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, berze i brokerska društva.

Odredbe Pravilnika takođe se odnose i na:

-        Institucije elektronskog novca

-        Platne institucije

-        Društva za posredovanje u osiguranju

-        Druga pravna lica koja primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja

-        Pravna lica i preduzetnike u postupku stečaja i likvidacije

-        Ogranke i druge organizacione delove pravnih lica sa sedištem u inostranstvu koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbij

-        Stečajne mase stečajnih dužnika nad kojima je obustavljen postupak stečaja

Članom 2. Pravilnika određeno je da pravna lica i preduzetnici iskazuju stanje i promene imovine i kapitala, rashode i prihode.

Članom 3. Pravilnika rezultati poslovanja evidentiraju se na osnovnim računima propisanim u Kontnom okviru.

Pravilnikom su propisane klase računa od 0 do 9.

Klasa 0: Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina:

Klasa 0 označava upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina. Ovim pravilnikom upisane su sledeće grupe računa:

-        00- Upisani a neuplaćeni kapital

-        01- nematerijalna imovina

-        02- nekretnine, postrojenja i oprema u okviru kojeg je propisan nov račun 025- nekretnine, postrojenja i oprema uzeta u lizing sa pravom korišćenja preko godinu dana

-        03- biološka sredstva kao i 032- ostali višegodišnji zasadi

-        04- dugoročni finansijski plasmani

-        05- dugoročna potraživanja

U okviru klase 0 ukinuti su trocifreni računi za ispravku vrednosti.

Klasa 1- Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji:

-        10- zalihe materijala

-        11- nedovršena proizvodnja

-        12 – gotovi proizvodi

-        13- roba

-        14- stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja

-        15- plaćeni avansi za zalihe i usluge( u ovom okviru propisan je račun 152- plaćeni avansi za robu i stalna sredstva koja se pribavljaju radi prodaje u zemlji)

Klasa 2- Kratkoročna potraživanja i plasmani, novčana sredstva  i aktivna vremenska razgraničenja:

-        20- Potraživanja po osnovu prodaje

-        21- Potraživanja iz specifičnih poslova

-        22- Druga potraživanja  u okviru koje je propisan nov račun

-        227- Potraživanja za prihode po posebnim propisima

-        23- Kratkoročni finansijski plasmani

-        238- Potraživanja po osnovu finansijskog derivata

-        24- Gotovinski ekvivalenti i gotovina

-        27- Porez na dodatu vrednost

-        28- Aktivna vremenska razgraničenja

Klasa 3- Kapital:

-        30- Osnovni kapital

-        307- Ulozi- sopstveni izvori drugih pravnih lica- ulozi osnivača i drugih lica

-        31- Upisan a neuplaćen kapital

-        32- Rezerve

-        323- dodatne uplate kojima se ne povećava kapital

-        33- Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici

-        34- neraspoređen dobitak

-        35- gubitak

Klasa 4- Rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja:

-        40- Dugoročna rezervisanja

-        41- Dugoročne obaveze

-        42- Kratkoročne finansijske obaveze

-        428- Obaveze po osnovu finansijskih derivata

-        43- Obaveze iz poslovanja

-        44- Obaveze iz specifičnih poslova

-        45- Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada

-        46- Druge obaveze

-        468- Obaveze za prikupljena sredstva pomoći

-        47- Obaveze za porez na dodatu vrednost

-        48- Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine

-        49- Pasivna vremenska razgraničenja

Klasa 5 – Rashodi:

-        50- Nabavna vrednost prodate robe

-        51- Troškovi materijala i energije

-        52- Troškovi zarada, naknada zarada, i ostali lični rashodi

-        528- Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga

-        53- Troškovi proizvodnih usluga

-        54- Troškovi amortizacije i rezervisanja

-        55- Nematerijalni troškovi

-        56- Finansijski rashodi

-        57- Ostali rashodi

-        58- Rashodi od usklaživanja vrednosti i imovine

-        586- Rashodi usklađivanja vrednosti finansijskih derivata i finansijskih sedstava

-        59- Gubitak poslovanja  koje se obustavlja, efekti promene, računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda i rashoda

Klasa 6- Prihodi:

-        60- Prihodi od prodaje robe

-        61- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

-        62- Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

-        63- Promena vrednosti zaliha i učinaka

Online upit