Likvidacija privrednog društva je postupak  u kome se obavezno sprovode  propisane  procedure  i koji traje određeno vreme.

S obzirom na to da se oglas o pokretanju likvidacije obajvaljuje u trajanju od 90 dana,a da poverioci svoja potraživanja mogu prijaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda oglasa, proističe da postupak likvidacije, traje najmanje 120 dana.

Složenost postupka likvidacije prvenstveno zavisi od stanja imovine i obaveza društva na dan pokretanja postupka likvidacije. privredno društvo koje ima npr. samo gotovinu  na računu, okončaće postupak likvidacije bez većih problema.

Međutim, postupak će biti složeniji ukoliko društvo poseduje različite oblike imovine koja treba da se unovči radi izmirenaj različitih obaveza. Postupci likvidacije se u tom smislu razlikuju.

Prema Zakonu o privrednim društvima , odluku o pokretanju likvidacije donosi skupšina društva:

-        u slučaju ortačkog društva jednosglsnom odlukom svih ortaka, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno;

-        u slučaju komandnog društva , jednoglasnom odlukom svih komplementara, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno;

-        u slučaju društva sa ogrančenom odgovornošću, odlukom koju donosi skupština članova društva, propisanom većinom glasova

-        u slučaju akcionarskog drušrva, odlukom koju donosi skupština akcioonara;

Odluka o pokretanju postupka likvidacije  i registraciona prijava  ponose se Agenciji  u roku od 15 dana  od dana donošenja  odluke.

Uz registracionu prijavu pokretanje postupka likvidacije i objave oglasa prilaže se:

-        odluka o pokretanju postupka likvidacije

-        odluka o imenovanju  likvidacionih upravnika

-        dokaz o uplati naknade  od 2.800,00 dinara na račun agencije

Privredno društvo u likvidaciji ne može preduzimati nove poslove, već samo poslove sprovođenja likvidacionog postupka, kao što su prodaja imovine, plaćanje poverilaca i drugi.

Oglas o pokretanju lkvidacije , koji se obajvljuej u roku od 90 dana na internet Registra privrednih subjekata  sadrži:

-        poziv poveriocima da prijave  svoja potraživanja

-        adresu sedišta društva, odnosno adresu za prijem pošte

-        upozorenje da će potraživanja poverilaca biti prekludirana

Pored ovih stavki, likvidacioni upravnik je dužan da uputi posebno pisano obaveštenje  svim povriocima koji se smatraju poznatim.

Kod pravnih lica u likvidaciji, može se desiti da , u određenim slučajevima deo ili ceo poreski dug plate i osnivači.

Odrređivanje likvidacionog upravnika može se uraditi tako što se ta obaveza prepiše na lice koje je i do sada oavljalo poslove zastupanja društva, direktor ili član drušštva.

Za postupak likvidacije potreban je i vanredni finansijksi izveštaj na početku postupka likvidacije, obuhvata period od 1.januara  tekuče godine do  dana koji prethodi  pokretanju postupka likvidacije.

Da bi privredni subjekt sproveo postupak brisanja  iz odgovarajueg registra, neophodno je da ima potvrdu  o izmirenim poreskim obavezama, ne stariju d 5 dana i potvrdu o brisanju iz evidenccije o PDV.

Odluku o okončanju postupka likvidacije donosi skupština društva. Tu odluku ne može doneti pre okončanja svih postupaka, koji za pravnu posledicu mogu imati bilo kakvu obavezu društva i izmirenja tih obaveza.