Da li je obajvljen podatak o prosečnoj  godišnjoj zaradi  po zaposlenom u 2022.godini radi utvrđivanja neoporezivog iznosa za potrebe obračunavanja godišnjeg  poreza na dohodak građana?

 

Prema odredbi člana 87.stav 1 Zakona o porezu  na dohodak građana, gosišnji porez na dohodak graađana plaćaju fizička lica, koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po  zaposlenom  isplaćene u Republici i u godin za koju  se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslovne statistike.

Prema podacima Republičkog zavoda za  statistiku , koji us objavljeni u „Sl.glasniku RS“ od 24.2.2023 godine , prosečna godišnja zarada po  po zaposlenom u Republici Srbiji u 2022.godini iznosi 1.239.792 dinara

Imajuči u vidu navedeno, godišnji porez na dohodak građana za 2022.godinu, plaćaju fizička lica –rezidenti i nerezdenti, koji su u 2022.godini  ostvarili ukupan  oporezivi dohodak  veći od 3.719.376.dinara.

Prilikom utvrđivanja poreske osnovice, obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke:

-        za poreskog obveznika – u iznosu od 495.917 dinara

-        za izdržavanog člana  porodice, po članu – u iznosu od 185. 969 dinara

Godišnji porez  na dohodak građana za 2022. godinu se plaća na oporezivi dohodak  po stopi od 10% na fizičko lice, koje je ostvarilo oporezivi dohodak  u iznosu  do šestostruke  prosečne godišnje zarade- na iznos do 7.438.752 dinara.

Poslednjim izmenama Zakona o porezu  na dohodak građana  uveden je novi način oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana. Poreska Uprava  će na osnovu podataka iz službenih evidencija, uneti podatke  u poresku prijavu i postaviti je na Portal poreske uprave najkasnije do 1.aprila 2023. godine.. Nakon toga poreski obveznik je dužan da izvrši izmenu, odnosno dopunu  predmetne poreske prijave  u cilju utvrđivanja tačnog iznosa  poreza i da najkasnije do 15.maja  tekuće godine podnese poresku prijavu u elektronskom obliku, preko portala e Uprave.