Kada su u pitanju prihodi koje ostvaruju pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom na njih se ne odnose navedene izmene. Naime, prihodi ovih pravnih lica oporezuju se u skladu sa odredbom člana 40. stav 3. Zakona. 

Prema odredbi tog člana Zakona, izuzetno od stava 1. i 2. ovog člana, na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu autorskih naknada, kamata, naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, kao i naknada po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto gde će biti pružene ili korišćene, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 25%. 

Dakle, i od 1. aprila 2018. godine, prihodi koje pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom ostvaruju po osnovu naknada od svih vrsta usluga, oporezivaće se porezom po odbitku po stopi od 25%.