Odnedavno je donešen novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, 7.maja 2023. godine. Poslodavci su dužni da organizuju svoje poslovanje u skladu sa novim Zakonom o bezbednosti  i zdravlju na radu  u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa o preventivnim merama  za bezbednost i zdravlje na radu, ako nisu u suprotnosti sa novim zakonom, primenjivaće se mere zaštite na radu  sadržane u sledećim propisima:

-        Pravilniku o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala;

-        Pravilniku o posebnim merama zaštite na radu u železničkom saobraćaju;

-        Pravilniku o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji;

-        Pravilniku o posebnim merama zaštite na radu u šumarstvu;

-        Pravilniku o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi  i obradi drveta i sličnih materijala;

-        Pravilniku o posebnim merama zaštite na radu od opasnoog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad i radnim prostorijama;

-        Pravilniku o posebnim merama zaštite na radu pri izvođenju građevinskih radova;

Do donošenja propisa o preventivnim merama  za bezbednost i zdravlje na radu, ako nisu u suprotnosti sa novim zakonom, primenjivaće se mere zaštite na radu  sadržane u sledećim propisima:

-        Pravilniku o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri ronilačkim radovima;

 

-        Pravilniku o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri lučko-transportnom radu;

-        Pravilniku o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu mootornim vozilima;

-        Pravilniku o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz teretnih vozila;

-        Pravilniku o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice;

-        Pravilniku o zaštiti na radu u poljoprivredi;

-        Pravilniku o zaštiti na radu pri izradi eksploziva i baruta;

-        Pravilniku o posebnim merama i normativima zaštte na radu;

U odnosu na stari Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, proširen je krug lica  koja imaju obaveze i odgovornosti  iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, time što su uvedena lica koja se samozapošljavaju. To su preduzetnici koji ne angažuju radno druga lica.

Ova lica mogu stvarati određene rizike svojom delatnošću, pa je za njih potrebno obezbediti zaštitu i zalagati se za prevenciju rizika od povreda na radu i profesionalnih bolesti.