Deviznim propisima kojima se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, uređeno je pitanje platnog prometa sa inostranstvom, na osnovu platnog prometa robe i usluga između rezidenata i nerezidenata, a samim tim i prometa digitalnih proizvoda i usluga.

U praksi srećemo različite modele prodaje proizvoda i pružanja usluga, gde je veliki broj digitalnih usluga prodaje u inostranstvu, donešena su i određena zakonska pravila i propisi koji to regulišu.

Rezidenti pravna lica, koja se bave prometom digitalnih usluga, mogu prodavati svoje proizvode i usluge nerezidentima kupcima u inostranstvu.

Šifra koja se koristi za priliv/odliv rezidenata je 112 i nju koriste pravna lica rezidenti u slučaju obavljanja transakcije  na osnovu razmene robe između rezidenata i nerezidenata.

Pod uslugama se ne podrazumevaju samo usluge računarskog tipa, već i sve ostale usluge, koje se mogu smatrati digitalnim i one su grupisane prema šifri.

412- Naknade za licence za korišćenje proizvoda koji su zaštičeni autorskim pravima,kao i naknade za produkciju, distribuciju,računarskih programa, zvučnih zapisa.

245- telekomunikacione usluge koje obuhvataju prenos zvuka, prenos informacija telefonom ili teleksom, telegrami, satelitski prenos, elektronska pošta i drugo.

301- prava industrijske svojine patenti i robni žigovi., koaj obuhvataju naknade i druge takse.

302- računarske usluge koje su povezane sa hardverom, softverom, bazama podatak i slično

816- usluge iz oblasti obrazovanja i nauke, koje uključuju plaćanje troškova obuke preko interneta, ali i profesorske usluge.

770- kupoprodaja patenata, licenci, i druge nameterijalne imovine

309- informacione usluge vezane za medije, pretplate i slično između rezidenata i nerezidenata.