Kada se PDV plaća a kada ne u zavisnosti od delatnosti?

U oblasti građevinarstva  u slučaju kada obveznikPDV podizvođač drugom obvezniku PDv izvođaču vrši promet dobara po osnovi izvođenja kompleksa graževinarsko montažnih radova, donešeno je mišljenje Ministarstva finasija i ono glasi da za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV tj.licu iz člana 9.stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrednost, obavezu da plati PDV ima primalac dobara i usluga.

Pravilnikom je posebno utvrđeno šta se konkretno smatra dobrom i uslugama kada je polje građevinarstva u pitanju. Zato kada obveznik PDV je podizvođač drugom PDV obvezniku izvođaču i vrši promet dobara i usluga na osnovu ugovora čiji je predmet izvođenje kompleksa građevinko-montažnih radova u okviru izgradnje donjeg stroja pruge, drumskih puteva, mostova, potpornih zidova i drugo.

Pri čemu postoji niz aktivnosti koje ne potpadaju u ovu kategoriju.

-        Slučaj kada obveznik PDV od sopstvenih materijala uradi ugradnju instalacija za video nadzor na objektu koji se nalazi u inostranstvu, u tom slučaju ne obračunava se PDV.

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost kada na osnovu ugovora sa diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Srbije obveznik PDV od sopstvenih materijala ugradi instalacije za video nadzor, protivprovalni sistem i video interfonski sistem sa pripadajućom opremom, uz puštanje u rad tih sistema, na objektu koji se nalazi u inostranstvu, PDV se ne obračunava i ne plaća, nezavisno od toga što naknadu za taj promet plaća Ministarstvo spoljnih poslova

-        Slučaj u građevinarstvu kada se vrši postavljanje zelenog krova na objekat tržnog centra uključujući drenažni sloj i geotekstil

Dobrima i uslugama iz polja građevinarstva smatraju se i krovni radovi, odnosno gorepomenuti slučaj postavljanja zelenog krova na objekte tržnog centra.

-        U slučaju postojanja obaveza Obrazovnog centra ili sličnog objekta za plaćanje PDV-a na uslugu smeštaja i hrane dece predškolskog i školskog uzrasta.

U ovom slučaju Obrazovni centar nema obavezu da plaća PDV na ovu vrstu usluge osim kada je nastava i smeštaj organizovan u drugom gradu.

-        Oporezivanje po posebnoj stopi PDV prometa i uvoza okvira za naočare kao dobara koja se smatraju pomagalima za slepe i slabovide.

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, promet i uvoz dobara koja se smatraju pomagalima za slepe i slabovide, u konkretnom slučaju ovira za naočare, oporezuje se po posebnoj stopi od 10%, tako da samo mesto proizvodnje okvira nije od presudne važnosti za obračunavanje poreza.