-        Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta

U skladu sa odredbama člana 94. Zakona o radu zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja, kao i odsustvo sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju od 365 dana.

Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre termina porođaja.Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca, pre isteka porodiljskog odsustva.

Pravo da koristi porodiljsko odsustvo ima i otac deteta, u određenim slučajevima i to kada majka napusti dete, kad majka umre ili je zbog drugih razloga sprečena da koristi to pravo. U skladu sa navedenim pravo na porodiljsko odsustvo ima samo zaposlena žena, a zaposleni otac ostvaruje to pravo samo u određenim slučajevima, Pravo na odsustvo radi nege deteta imaju oba roditelja.

Zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsutsvo u trajanju od dve godine, za treće i svako naredno dete, kao i žena koja na prvom porođaju rodi dvoje ili više dece.

Priilikom rođenja trećeg deteta, otac deteta ima pravo na porodiljsko odsustvo, u slučaju da majka napusti dete, u slučaju smrti ili težih psihičkih i zdravstvenih smetnji, takođe u trajanju od dve godine.

-        Ostvarivanje prava na naknadu zarade:

Naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva , odsustva sa radaradi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ima ima zaposlena majka kod poslodavca, kao i zaposlena žena, koja je ostvarila radni odnos kod poslodavca, nakon rođenja deteta.

Lica koja mogu da ostvare prava  na naknadu zarade su:

-        zaposleni kod pravnih i fizičkih lica

-        zaposleni koji je zasnovao radni odnosnakon rođenja deteta

-        otac, jedan od usvojitelja, hranitelj ili starateljl deteta

Nakndau zarade za vreme porodiljskog odsustva ne mogu istovremeno korstiti oba roditelja.

-        Utvrđivanje osnovice za naknadu zarade:

Počev od 1.jula 2018. godine osnovica nakanade zaradeza vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica., za poslednjih 18 meseci, koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija  u vezi sa održavanjem trudnoće.

Posmatarni period za obračun naknade, uvek je 18 meseci. Od. 1.januara 2022.godine mesečna osnovica naknade ,ne  može biti većaod pet prosečnih mesenih zarada., a ona predstavlja brut obračunsku vrednost.

U osnov ulaze samo podaci iz CROSO o evidentiranimosnovicama, na koje je plaćen doprinos za primanja.

Počev od 21.maja 2021. godine pun mesečni iznos naknade zarade , odnosno naknade plate, za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti manji od minimalne zarade, utvrđene na dan početkaostvarivanja prava, bez obzira na to na koju osnovicu su plaćeni doprinosi u proteklih 18 meseci.