Tokom 2023.godine poslodavci imaju mogućnost da pod određenim uslovima koriste olakšice prilikom isplate  zarada zaposlenim licima.. Pravila koja govore o olakšicama, propisana u dva Zakona. U Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

U vezi sa ova dva Zakona, olakšice se mogu koristiti  isključivo za  zarse lica koja se smatraju  zaposlenim licima kod poslodavca.

Poslodavac je dužan da na osnovu Ugovora o radu, podnese jedinstevnu prijavu  na obavezno socijalno osiguranje u zakonski propisanom roku, kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja ( CROSO), a najkasnije pre stupanja zaposlenog na rad.

Svaka od ponuđenih olakšica ima neke svoje specifičnosti, pa je važno sagledati sve pojedinosti i pravila propisana odredbama ZPDG i ZPDOSO.

Za svaku olakšicu je propisano, koji pravni subjekti mogu da je koriste a koji ne, koje lice se smatra zaposlenim i u kom roku se mogu olakšice koristiti.

U vezi sa korišćenjem pomenutih olakšica, navodimo i da je članom 3. Stav 1 Pravilnika  o poreskoj prijavi za porez po odbitku propisano opšte pravilo  da se pojedinačna poreska prijava podnosi pre svake isplate prihoda  na koji se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade, dok je u stavu 8.istog člana  navedeno da podnosilac poreske prijave koji kao poslodavac koristi olakšice za zapošljavanje novih lica, saglasno u Zakonu, kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonu, kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, podnosi pojedinačne poreske prijave, tako što u jednoj prijavi iskazuje podatke  samo za lica, za koja koristi  jednu vrstu olakšice.

Vano je da poslodavac sagleda sve činjenice , pre korišćenja navedenih olakšica, kako bi utvrdio da li ispunjava navedene uslove. U paksi se takođe može desiti da ako poslodavac zaposli jedno lice , on ispunjava uslove za više vrsta olakšica.