Ukupnim prometom dobara i usluga, pored prometa opreme za vršenje delatnosti čija je pojedinačna vrednost najmanje 500 hiljada dinara bez PDV i prometa objekata za vršenje delatnosti bez obzira na pojedinačnu vrednost, ne smatra se ni:

Promet dobara i usluga iz člana 6. Zakona o PDV
.

Naime, ovim odredbama precizirano je da se prometom dobara i usluga, u smislu Zakona o PDV, ne smatra:
 • 1. Prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost;
 • 2. Promet putničkih automobila, motocikala, plovnih objekata i vazduhoplova za koje pri nabavci obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno;
 • 3. Besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili budućim kupcima;
 • 4. Davanje poklona manje vrednosti, ako se daju povremeno različitim licima.

Opšte pravilo za dobra i usluge, koje se po članu 6. Zakona o PDV i po navedenom pravilniku, ne smatraju prometom dobara i usluga, u smislu Zakona o PDV, je sledeće:
 • - da ne podležu obavezi obračuna PDV;
 • - da se ne iskazuju u poreskoj prijavi;
 • - da se ne uzimaju u ukupan iznos prometa dobara i usluga.

Međutim, u slučaju da pojedini oblici prometa koji su navedeni u članu 6. Zakona, ne ispunjava uslove propisane u Prailniku o prometu koji nije predmet PDV, tada taj promet podleže obavezi obračuna PDV, iskazuje se u poreskoj prijavi i uzima u ukupan promet. 

Promet dobara i usluga za koji iz člana 3, 4. i 5. Zakona o PDV, proizilazi da se ne smatra predmetom oporezivanja PDV, a koji se odnosi na:

 • 1. Isporuke dobara i pružanje usluga koje se, u skladu sa članovima 11. i 12. Zakona o PDV, vrše u inostranstvu, odnosno čije mesto prometa nije teritorija Republike Srbije (koje su izuzete od obaveze plaćanja PDV).
 • 2. Uzimanje dobara i vršenje usluga za sopstvene poslovne svrhe obveznika PDV.
 • 3. Promet dobara i usluga bez naknade (manjak, uzimanje i upotreba dobara za lične potrebe osnivača, zaposlenih i drugih lica i drugi promet dobara bez nadoknade).
 • 4. Manjak nastao usled više sile i rashod (kalo, rastur, kvar i lom).
 • 5. Naplate i isplate šteta u vezi sa poslovanjem obveznika nisu predmet oporezivanja i ne unose se u poresku prijavu.
 • 6. Naknada za rad članova omladinske i studentske zadruge ne podleže PDV, pa zadruge ove podatke ne unose u poresku i ne uzima u ukupan promet kada se ta naknada naplaćuje u ime i za račun člana.
 • 7. Sredstva koja se naplaćuju ili plaćaju u ime i za račun drugog lica.
 • 8. Dotacije, donacije u novcu, kao što su dotacije iz budžeta koje nisu neposredno povezane sa prometom dobara i vršenjem usluga, koje su samo finansijski priliv. 
 • 9. Subvencije, koje se primaju u vidu novčanih sredstava, a za koje primalac nije izvršio promet dobara i usluga koji vrši primalac subvencije. 
 • 10. Članarine koje naplaćuju udruženja od svih članova pod jednakim uslovima i u istom iznosu.
 • 11. Primljeni avansi za promet dobara i usluga.
 • 12. dividende i učešća u dobiti.
 • 13. Kamate za neblagovremeno plaćanje, zatezne i druge kamate koje nisu predmet PDV.
 • 14. Kursne razlike uključujući i kursne razlike kod menjačkih poslova.
 • 15. Razlike po ugovorenoj „valutnoj klauzuli“, i po drugim oblicima ugvorene zaštite od rizika.
 • 16. Depozit – garancije, pod uslovom da se sredstva depozita ne koriste za plaćanje prometa dobara i usluga.