Iz odredba Zakona o PDV i podzakonskih akata proizilazi da se ukupnim prometom dobara i usluga smatra promet dobara i usluga koji je predmet oporezivanje PDV, u smislu Zakona o PDV, bez obzira na to da li je oslobođen PDV ili nije, i to:

 • 1. Naknade za izvršene isporuke dobara i izvršene usluge uz naknadu za koje se ispostavlja račun ili drugi dokument kupcu. Naknadni popusti u ceni, rabat, super rabat, kasa skonto i drugi boniteti koji se daju naknadno, odvojen od računa, u toku ili na kraju godine, uzimaju se kao korektivna stavka (smanjenje) ukupnog prometa, u skladu sa odredbama člana 21. Zakona o PDV.
 • 2. Isporuke dobara i usluga bez naknade, uključujuči i uzumanje dobara i usluga za lične potrebe osnivača, zaposlenih i drugih lica, za koje se primaocu ne ispostavlja račun ako nije obveznik PDV, u skladu sa Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci.
 • 3. Provizija koju menjačnica ostvari pri otkupu i prodaji efektivnog stranog novca i čekova građana, provizija koju dobije od banke ili NBS po osnovu prodaje otkupljenje efektive i čekova koji glase na stranu valutu, kao i prihod koji menjačnica ostvari pružanjem drugih usluga, kao što su usluge elektronskih dopuna za mobilne telefone i druge usluge u okviru delatnosti koje obavljaju. 
 • 4. Naknada za isporuke dobara i vršenje usluga za lizing. U slučaju raskida ugovora o lizingu, kojim je predviđen otkup predmeta lizinga, usled čega dolazi do vraćanja predmeta lizinga, treba korigovati (smanjiti) podatak o ukupnom prometu dobara i usluga.
 • 5. Naknada za špediterske usluge koje su neposredno povezane sa izvozom, privremenim uvozom i tranzitom dobara. Obveznici koji vrše ove usluge u ukupan promet uzimaju samo naknadu koju obračunavaju komintentu.
 • 6. Članarine, ukoliko se za članove vrši neka usluga, tako da članarina predstavlja, naknadu za izvršenu uslugu. U svim slučajevima gde se koristi termin „članarina“, treba utvrditi da li se , eventualno, radi o izvršenju usluge od strane primaoca članarine licu koje uplaćuje članarinu, i samo u slučaju da članarina ima karakter naknade za izvršenu uslugu uzima se u ukupan promet dobara i usluga.
 • 7. Primljena novčana ili druga sredstva po ugovoru ili drugom dokumentu o sponzorstvu (osim primljenih avansa po tom osnovu). Sponzorstvo (za razliku od donatorstva) podrazumeva da je primalac sredstava izvršio uslugu sponzoru – davaocu sredstava. Nakčešće je to usluga reklame, koja se smatra izvršenom u svim slučajevima kada primaoci sredstava obelodane sponzore (isticanjem reklame na sportskim terenima, navođenjem firmi i sponzora prilikom raznih kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, bilo prilikom održavanja tih manifestacija, ili na Tv ili u dnevnoj i drugoj štampi).
 • 8. Naplaćene subvencije, ako primljena novčana sredstva na ime subvencije predstavljaju deo naknade za promet dobara ili usluga koji primalac vrši. 
 • 9. Primljena novčana ili druga sredstva na ime donatorstva, donacija po ugovoru ili drugom dokumentu, a za koja je primalac sredstava obavezan da izvrši neku uslugu ili isporuči neka dobra davaocu sredstava ili licu koje on odredi. 
 • 10. Naknada za promet dobara i usluga iz člana 24. Zakona o PDV, koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza. To su naknade za izvoz dobara, usluge prevoza i druge usluge koje su u neposrednoj vezi sa izvozom, usluge prevoza lica u međunarodnom vazdušnom i rečnom saobraćaju, dobra i usluge za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava i za lične potrebe stranog osoblja diplomatskihi konzularnih predstavništava, za promet dobara i usluga uskladu sa međunarodnim ugovorima o donaciji, kreditu ili zajmu i naknade za drugi promet dobara i usluga iz člana 24. Zakona o PDV.
 • 11. Naknada za promet dobara i usluga iz člana 25. Zakona o PDV, koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim naknade za promet objekata, koja je po stavu 3. tačka 3. ovog člana oslobođena PDV , a koja podleže porezu na prenos apsolutnih prava. 
 • 12. Turističke organizacije iz člana 35. Zakona o PDV, obračun i iskazivanje PDV i iskazivanja podataka u poreskoj prijavi – Obrascu PPPDV, vrše na poseban način.
 • 13. Obveznici koji se bave prometom polovnih dobara, uključujući polovna motorna vozila, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikvitete, u skladu sa članom 36. Zakona, obračunavaju PDV na razliku između prodajne i nabavne cene, uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici.