Zakon o radu predvideo je mogućnost zaključivanja govora o privremenim i povremenim poslovima i ovakvi poslovi takođe su zakonski definisani sa posebnim odrednicama i obavezama kako za poslodavca, tako i za zaposlenog.

Privremenim i povremenim poslom se smatra posao koji ne traje duže od 120 radnih dana, što iznosi negde oko 4 meseca. Ukoliko je poslodavcu zbog potrebe poslovanja potrebno lice koje će raditi pod ovim uslovima, on je dužan da sa njim zaključi Ugovor o radu o privremenim i povremenim poslovima koji ovakav status definiše.

Lice koje može obavljati privremene i povremene poslove je:

-        Nezaposleno lice

-        Zaposleno lice koje radi nepuno radno vreme kod drugog poslodavca

-        Korisnik starosne penzije

-        Lice koje je član omladinske zadruge u skladu sa propisima o Zadrugama

Ugovor o radu za privremene i povremene poslove sadrži neke obavezne odrednice. To su pre svega:

-        Lični podaci zaposlenog i poslodavca

-        Vrsta posla

-        Rok izvršenja posla

-        Radno vreme

-        Naknada za rad

Postoje i neke odrednice koje definišu ovakvu vrstu poslova a razlikuju se od standardnog Ugovora o radu za rad sa punim radnim vremenom.

-        Ovi poslovi ne predstavljaju radni odnos

-        Privremeni i povremeni poslovi vrše se u kraćem vremenskom periodu i ne mogu da traju duže od 120 radnih dana

-        U 120 radnih dana ne računaju se dani kada je zaposleni izosao sa posla zbog bolesti i drugih razloga

-        U rad od 120 dana računaju se i radni dani sa kraćim brojem radnih sati

-        Ovakvi poslovi mogu da budu a i ne moraju iz delatnosti poslodavca. Ovakvi poslovi ne moraju da budu obuhvaćeni sistematizacijom poslova.

Postoji i jedna značajna stavka kada su u pitanju oakvi poslovi a to je da se oni ne mogu zaključiti sa osobom koji je korisnik invalidske penzije, licima koja nemaju status nezaposlenih lica i zaposlenima koji rade puno radno vreme.

Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade po osnovu ugovora  o privremenim i povremenim poslovima:

Porezi i doprinosi se definišu u zavisnosti od statusa lica koje obavlja ovakve poslove.

Ova lica se mogu svrstati u četiri kategorije:

-        Nezaposlena lica  i lica koja rade kod drugog poslodavca sa nepunim radnim vremenom

-        Korisnici starosne penzije

-        Lica koja su članovi omladinske ili studentske zadruge i koja imaju navršenih 26 godina života ili se nalaze na školovanju

-        Lica koja su na školovanju ili su članovi omladinske i studentske zadruge a nemaju navršenih 26 godina života

Ugovorne naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima propisan je izuzetak  i propisano je da naknade po ovom osnovu podleđe poreskom tretmanu pa se za ovakve naknade plaća porez na zarade po stopi od 10%. Osnovica se ne umanjuje za iznos od 16.300 dinara koji je neoporezivi iznos.

Oporezivanje primanja u odnosu na vrstu zaposelnih lica:

-        Za lica koja imaju do 26 godina starosti a članovi su omladinske ili studentske zadruge, a koje je još uvek na školovanju, naknada se oporezuje u skladu sa odredbama člana 85. Zakona o porezu. U ovom slučaju oporezivi prihod čini bruto prihod umanjen za normalne troškove u visini od 20%. Na ovu osnovicu porez se obračunava po stopi od 20%, pa se zatim obračunati porez smanjuje za 40%.

Sve četiri grupe podležu obavezama plaćanja doprinosa za PIO, za zdravstevno osiguranje i za osiguranje od nezaposlenosti.

Osnovicu doprinosa za PiO za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove , kao i za poslodavce , čini ugovorena naknada po to osnovu koja ne može biti manja od najniže osnovice i veća od najviše osnovice. Stopa doprinosa za PIO iznosi 25.5 % zbirne stope, odnosno 14% na teret primaoca nakanade. I 11.5% na teret isplatioca.

Doprinos za zdravstveno osiguranje se plaća po stopi od 10,3%,a za nezaposlenost po stopi od 0.75% na teret primaoca naknade.

 

 

 

-         

-