Kakva je mogućnost zaključivanja ugovora o delu i obračun poreza i doprinosa?

Prema Zakonu o radu, predviđena je mogućnost da poslodavac sklopi sa određenim licem Ugovor o delu, radi obnavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za cilj izvršenje ili izradu određenog proizvoda, usluge ili intelektualne usluge.

Ugovor o delu mora biti u pisanom obliku, a ovo su neke od njegovih karakteristika:

-        Ugovor se može zaključiti samo za poslove koji su van delatnosti poslodavca

-        Ugovor se može zaključiti sa svakim fizičkim licem, bez obzira da li je ono zaposleno kod drugog poslodavca, nezaposleno, penzioner ili student.

-        Po ovom Ugovoru ne definiše se vreme rada već konkretni projekat, za koji se može odrediti rok.

-        Ugovorom se zaključuje visina naknade za rad, kao i druga prava i obaveze obe ugovorne strane.

-        Kada je u pitanju Ugovor o delu, nisu predviđena sva prava i odgovornosti po osnovu radnog odnosa.

-        Ukoliko se poslodavac obaveže da će plaćati druge vrste naknade, kao što je naknada za prevoz , isplata tih troškova ima karakter ugovorene naknade, za koju se plaćaju porez i doprinosi.

Zaključivanje Ugovora o delu sa korisnikom invalidske penzije:

Mnogi se pitaju da li poslodavac može sklopiti Ugovor o delu sa korisnikom invalidske penzije i da li će u tom slučaju takvo lice ostati bez svojih primanja. Zakon u praksi ostavlja mogućnost da lice sa invalidskom penzijom ostvari Ugovor o delu, ali samo kada je slučaj o pojedinačnom Ugovoru na određeni vremenski period i u tom slučaju on i dalje zadržava svoja primanja. Ukoliko Ministarstvo rada utvrdi da je korisnik invalidske penzije prešao u radni odnos, može se sprovesti kontrola o njegovim radnim sposobnostima i na taj način, ako se utvrdi da je lice sposobno i dalje za rad, da mu se ta primanja ukinu. Dakle, lice sa invaldiskom penzijom može sklopiti Ugovor o delu, ali ne može biti u radnom odnosu.

Plaćanje poreza i doprinosa na naknadu po Ugovoru o delu:

Zakon o porezu na dohodak građana predviđa da je naknada koja se isplaćuje na osnovu Ugovora o deluima karakter drugih prihoda koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica.

Na naknadu po Ugovoru o delu plaća se porez po stopi od 20% na teret primaoca prihoda.

Kada je plaćanje doprinosa u pitanju, osnovica doprinosaza obavezno socijalno osiguranje  za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade, a to je ista osnovica na koju se plaća porezna dohodak na ugovorenu naknadu.

Osnovica na koju se plaćaju doprinosi prilikom isplate ugovorene naknade ne poredi sa najnižom i najvišom mesečnom osnovicom za plaćanje doprinosa.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje plaćaju se iz ugovorene naknade po zbirnoj stopi i to:

-        25,5% doprinos za PIO

-        10,3% doprinos za zdravstvo

Da li će se plaćati samo doprinos za PIO ili i za zdravstvo zavisi od statusa lica sa kojim se zaključuje ugovor.

Poreski tretman za lica koja imaju status samostalnih umetnika:

Kada poslodavac zaključi Ugovor sa licem koji ima status samostalnog umetnika, poslodavac za to lice plaća samo doprinos za penzijski i invalidsko osiguranje, samo ukoliko je predmet ugovora obavljanje poslova koji ne spadaju u domen umetničkih poslova.