S obzirom da su ipunjeni uslovi  za korišćenje podsticaja  po osnovu isplate  zarade zaposlenom  koji ima status novonastanjenog  obveznika u skladu sa članom 15V Zakona o porezu na dohodak građana, kao i da je poslodavac obezbedio dokaze  o ispunjenosti uslova, na koji način se utvrđuje bruto zarada novonasta jenog obveznika ukoliko poslodavac isplaćuje neto zaradu u visini od 3.500.00 dinara mesečno? Zaposleni novonastanjeni obveznik je istovremeno i osnivač privrednog društva-poslodavac?

                       

Članom 15v Zakona o porezu na dohodak građana, uređen je podsticaj za zapošljavanje lica, koja su novonastanjeni obveznici na teritoriji Sbije . Propisani su opšti uslovi  za primenu predmetnog podsticaja . Reč je o podsticaju  koji se primenjuje  prilikom isplate zarade licu  koje ima status novonastanjenog obveznika, koju ovo lice ostvaruje po osnovu radnog odnosa koji je zasnovalo na teritoriji Srbije, na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem i to na radnom mestu, za koje postoji potreba da lice ima posebno stručno obrazovanje  i za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada.

Na osnovu zakonskog ovlašćenja  ministar je doneo Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza  na zarade za novonastanjenog obveznika.

Podsticaj se sastoji  u posebnom načinu utvrđivanja osnovice za obračun poreza na zarade kao i osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Kada je reč o utvrđivanju  osnovice za obračun poreza na zarade, ista se utvrđuje na taj način, što se prvo utvrdi poreska osnovica prema opštim pravilima. Odnosno bruto zarada se umanji za poresko oslobođenje  koje je propisano članom  15a Zakona, sa napomenom da u toku 2023 godine ovo umanjenje iznosi 21.712 dinara, a potom se tako utvrđena osnovica umanji još za 70%. Praktično, osnovica za plaćanje poreza se utvrđuje u visini od 30% bruto prihoda, umanjenog za poresko oslobođenje iz člana 15a . Porez se obračunava i plaća po redovnoj stopi od 10%.

Što se tiče osnovice doprinosa , u skladu sa Zakonom, osnovica doprinosa i za poslodavca i za zaposlenog , takođe se umanjuje, u visini od 70%. To znači da osnovicu za obračun doprinosa  čini iznos zarade  umanjen za 70%. Praktično , osnovica za plaćanje doprinosa  čini iznos zarade  umanjen za 70%, a osnovica se utvrđuje u visini 30%  bruto prihoda.

U skladu sa članom 44. Zakona o  doprinosima, iz osnovice na teret zaposlenog  plaćaju se doprinosi:

-        za obavezno  penzijsko i invaldisko osiguranje po stopi od 14%

-        za obavezno zdravstveno osiguranje, po stopi od  5.15%

-        za osiguranje  za slučaj nezaposlenosti po stopi od 0.75%

U slučaju podsticaja  primenjuju se odredbe  Zakona o doprinosima koje uređuje primenu najniđe mesečne osnovice , koja u 2023.giodini iznosi 30.025 dinara.

Kada je reč o primeni najniže meseečne osnovice doprinosa , treba imati u vidu ispunjene usove.

Uslov je ispunjen ako mesečna zarada novonastanjenog obveznika za 2023.godinu, veća od 300.216 dinara. na ovaj način praktično je određen najniži iznos bruto zarade novonastanjenog obveznika