Kako bi trebalo da izgleda formalno ispravna elektronska faktura izdata od strane poreskog punomoćnika PDV stranog pravnog lica u Srbiji?

Da li primalac ima pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu faktura izdatih od strane poreskih punomoćnika stranih lica i kada je u obavezi da izvrši ispravku odbitka prethodnog PDV po ovakvim fakturama?

 

U skladu sa odredbom člana 10 a, stav 6 Zakona o porezu na dodatu vrednost, poreski punomoćnik stranog lica u ime i za račun tog stranog lica obavlje sve poslove u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava, koje strano lice u skladu sa ovim Zakonom, ima kao obveznik PDV( podnošenje evidencione prijave,obračunavanje PDV, izdavanje računa, podnošenje poreskih prijava, plaćanje PDV i drugo.

Pored toga, kada su u pitanju e-fakture, isključivo poreski punomoćnik stranog lica i može da izda e-fakturu za promet tog stranog lica, drugim korisnicima SEF.

Na osnovu navedenog, svakako je ispravno da račun za promet stranog lica, koje je registrovano u PDV u Srbiji izda porski punomoćnik ovog lica.

Treba napomenuti da račun izdat od strane poreskog punomoćnika stranog lica, pored obaveznih elemenata propisanih odedbama člana 42.Zakona o PDV, treba da sadrži i podatke o  poreskom punomoćniku:

-        ime i prezime punomoćnika;

-        adresu sedišta, odnosno prebivališta punomoćnika;

-        PIB, odnosno JMBG punomoćnika

Račun ili e-faktura koja ne sadrži gore navedene podatke ne može se smatrati formalno ispravnom.

Pored toga, kada poreski punomoćnik stranog lica izdaje e-fakturu za promet stranog lica , pri čemu se na naknadu koje domaći obveznik isplaćuje  stranom licu, obračunava porez na dobit po odbitku u skladu sa dredbama člana 40 Zakona o porezu na dobit pravnih lica osnovica za obračun PDV treba da sadrži i iznos poreza na dobit po odbitku.