Prema članu 32. Zakona o porezu na dohodak građana, utvrđene su četiri vrste obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

 

-        Fizičko lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, a porez na prihode plaća na paušalno utvrđen prihod.

-        Fizičko lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, a porez na prihode plaća na oporezivu dobit ( registrovani preduzetnik kod APR koji porez plaća na stvarni prihod)

-        Obveznik poreza na osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva- fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstva

-        Fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost , u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, kao i svako drugo fizičko lice koje obavlja delatnost.

Preduzetnik koji je registrovani kod Agencije z Privredne Registre , a koji plaća porez na stvarni prihod ima obavezu vođenja poslovnih knjiga  prema sistemu dvojnog knjigovodstva, počev od 1.januara 2019.godine.

Poljoprivrednici , koji su obvezbnici PDV i fizička lica obveznici PDV imaju obavezu vođenja prostog knjigovodstva.

-        Poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva  i obaveza dostavljanja finansijskih izveštaja:

Preduzetnik koji vodi dvojno knjigovodstvo primenjuje Zakon o računovodstvu i knjiženje poslovnih promena i utvrđivanje finansijskih rezultata, vrši na isti način kao i pravna lica, koja vode dvojno knjgovodstvo, u skladu sa ovim Zakonom. Ipak, preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, imaju neke specifčbosti u odnosu na pravna lica.

U skladu sa odredbama člana 47. preduzetnik je dužan da poslovne knjige i druge knjigovodstvene isprave drži , u poslovnoj prostoriji. Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave čuvaju se najmanje pet godina od poslednjeg dana poslovne godine.

Razvrstavanje preduzetnika u 2022.godini vrši se na osnovu finansijskih izveštaja za 2021.godinu.

Predzetnici se razvrstavaju na mikro, male, srednje i velike.

Preduzetnici koji su u 2021.godini vodili dvojno knjigovodstvo, imaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja APR , u zavisnosti od toga kako su bili razvrstani prema finansijskom izveštaju za 2020.godinu.

Ukoliko se preduzetnik u 2020.godini deklarisao kao veliko i srednje pravno lice , on će za 2021.godinu dostavljati pun set finansijskih izveštaja, koji obuhvata:

-        bilans stanja;

-        bilans uspeha;

-        izveštaj o ostalom rezultatu;

-        izveštaj o promenama na kapitalu;

-        izveštaj o tokovima gotovine;

-        napomene uz finansijske izveštaje;

-        statistički izveštaj za statističke potrebe;

Mala pravna lica imaju obavezu da dostave:

-        bilans stanja;

-        bilans uspeha;

-        napomene uz finansijske izveštaje;

-        statistički izveštaj za statističke potrebe;

Mikro pravna lica dostavljaju:

-        bilans stanja;

-        bilans uspeha;

-        statistički izveštaj za statističke potrebe

Rok za dstavljanje finansijskog izveštaja  za 2021.godinu je 31.mart 2022 godine.

Ukoliko nije bilo promena  u 2021.godini preduzetnici mogu da dostave Izjavu o neaktivnosti.

Finansijski izveštaji dostavljaju se putem Posebnog informacionog sistema APR,a preduzetnik koji je prvi put vodio dvojno knjigovodstvo, mora prijaviti dostavljanje finansijskog izveštaja po sistemu dvojnog knjigovodstva. Za podnođenje Izveštaja neophodan je kvalifikovani elektrosnki potpis preduzetnik.

 

 

 

-