Otkup sekundarnih sirovina  od pravnih lica je delatnost u vezi sa čijim poreskim tretmanom ima više specifinosti , kao što su PDV aspekkt i oporezivanje po odbitku, pri otkupu sekundarnih sirovina od pravnih lica.

-        PDV aspekt prometa sekundarnih sirovina i povezanih usluga:

Još od 1. januara 2023. godine došlo je do značajnijih promena  u oporezivanju  prometa sekundarnih sirovina i povezanih usluga, jer od toga PDV pri njihovom prometu obračunava kupac kao poreski dužnik.

Naime, prema odredbi člana 10. stav2 Zakona o PDV, poreski dužnik je primalac dobara ili usluga, obveznik PDV, za promet  sekundarnih sirovina i usluga neposredno povezanih sa tim dobrim, izvršenim od strane   drugog obveznika PDV.

Navedena odredba  primenjuje se samo na promet sekundarnih sirovina između dva obveznika PDV. Ukoliko se radi  o prometu između obveznika PDV i lica koje nije u sistemu PDV, navedena odredba se ne primenjuje.

-        Promet sekundarnih  sirovina u skladu sa Zakonom o PDV:

Pravilnikom o PDV proetom sekundarnih sirovina se smatraju:

-        otpaci  i ostaci metala  i njihovih legura osim plemenitih metala i njihovih legura;

-        zgura, uključujući i garnulisanu, kovarina i ostali otpaci pri proizvodnji gvožđa ili čelika

-        zgura, pepeo i ostaci koji sadrže metale;

-        granule i prah od sirovog gvožđa;

-        otpaci i ostaci hartije ili kartona za ponovnu preradu;

-        stakleni krš i ostaci od stakla;

-        ostaci, strugotine  i ostaci od plastičnih masa;

-        otpaci od kože i teksstiila, imitacija kože;

Uslugama neposredno povezanim sa  sekundarnim sirovinama smatraju se usluge sortiranja, sečenja, rastavljanja,  na delove, čišćenja, poliranja i presovanja  sekundarnih sirovina.

Ako se u procesu proizvodnje dobara  od metala  ili njihovih legura proizvedu dobra  koja su neupotrebljiva zbog određenog oštećenja , ppredmetna dora smatrju se sekundarnim sirovinama, a ako se proizvedu dobra pogrešnih dimenzija, onda to nisu sekundarne sirovine.

Sekundarnim sirovinama se matraju i akumulatori, baterije, automobilske gume, ambalažni otpad, elektro oprema, koja predstavlja otpad u skladu sa Zakono kojim se uređuje upravljanje otpadom, uključujući i sve sastavne delove.