Zakonom o PDV, propisane su oslobođenja od PDV za promet dobara i usluga, vezan za ugovore o donaciji, uz ispunjenje određenih izričito propisanih uslova.

Tako je odredbom člana 26.st.tačka 1. zakona o PDV, propisano da se PDV ne plaća na uvoz dobara koji se vrši na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć, u skladu sa Zakonom, kojim se uređuju donacije, odnosno humanitarna pomoć. U vezi sa tim, na uvoz dobara, osim duvana i duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i putničkih automobila, koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć, u skladu sa Zakonom, ne plaća se PDV, pod uslovom da se uvoz navedenih dobara vrši na račun primaoca donacije.

Primaoci donacije mogu biti državni organi, jedinice, lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije  i zajednice koje ne sotavruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije koje ne ostvaruju dobit.

Utvrđivanje o tome da li se uvoz dobara vrši u skladu sa Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći vrši nadležni carinski organ, koji takođe proverava i da li su svi uslovi ispunjeni za oslobođenje od PDV-a.

Ukoliko je u pitanju uvoz opreme, koju Univerzitetski klinički centar Srbije dobija od Međunarodne agencije za atomsku energiju, ne plaća se PDV, pod uslovom da se uvoz predmetne opreme vrši za račun Univerzitetskog kliničkog centra Srbije., što znači da je ovaj centar u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje robe u promet.

U praksi se dešava da korisnik donacije uveze dobra koja su predmet donacije , a zatim ih proda lizing kući i nakon toga ih uzme na lizing od te lizing kuće.