Od 16.decembra 2018. godine, sužen je pojam rada osnivača, odnosno člana privrednog društva, pa se pod radom, pored radnog odnosa, ppodrazumeva i predstavljanje i zastupanje privrednog društva na osnovu upisa u registra kod Agencije za privredne registre.

Propisano je da se navedena lica smatraju osiguranicima samostalnih delatnosti. Prema tome za osnivača privrednog društva , koji je zastupnik svog privrednog društva postoji obaveza plaćanja doprinosa, bez obzira na to da li je osnivač zasnovao radni odnos u svom privrednom društvu.

Ukoliko osnivač svog privrednog društva ne radi u svom privrednom društvu, ne smatra se osiguranikom samostalen delatnosti, pa stoga privrdno društvo za njega nema obavezu plaćanja doprinosa za socijalno osgiuranje.

Napominjemo da obveznici plaćanja doprinosa nisu samo osnivači privrednoog društva koji rade u svom privrednom društvu, bez obzira da li su zasnovali radni odnos u tom privrednom društvu.

Podrazumeva se da u tom privrednom društvu postoji  lice koje je u radnom odnosu ili se bavi poslovima zastupanja tog privrednog društva.

Kada je u pitanju osnivač privrednog društva , koji kao direktor radi  prema ugovoru o pravima i obavezama, on može raditi bez naknade jer je u pitanju privredno društvo, čiji je on osnivač.

U skladu sa navedenim , svaki zastupnik privreednog društva, smatra se direktorom u smislu odredbi Zakona o radu.

To znači da se sa zastupnikom , osnosno direktorom  mora zaključiti odgovarajuč Ugovor.

Ugovor o radu , ako se sa direktorom zasniva radni odnos, na određeno ili neodređeno vreme.

Ili

Ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima,a ko se sa direktorom ne zasniva radni odnos (rad van radnog odnosa)

Ukoliko osnivač  obavja funkciju direktora kod drugog pravnoog lica, prema ugovoru o radu sa punim radnim vremenom, ta obavljanje funkcije direktora  u svom privrednom društvu, osnivač trea da zaključi ugovor o dopunskom radu.

Osnivač može biti u radnom odnosu u više privrednih društava, čiji je osnivač, uz nepuno radno vreme.

Kada lice ispunjava uslove za osiguranje po više osnova , osnov osiguranja određuje se takko što postojnje osnova osiguranja po prethodnoj tački  isključuje osnov osiguranja iz naredne tačke.

Doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, obračunava se i plaća po svim osnovama., do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa.

U skladu sa navedenim, zaposlenje je prioriitetni osnov osiguranja, što znači ako je osnivač u radnom odnosu kod drugog poslodavca , a u svom privrednom društvu je zakonski zastupnik, smatra se osiguranikom zaposlenim i za njega postoji obaveza plaćanja dprinosa za PIO, po osnovu samostalne delatnosti.