Neobavezni sistematski pregledi zaposlenih ne predstavljaju zakonsku obavezu za poslodavca, već se poslodavac može , svojim opštim aktom obavezati da zaposlenima obezbedi ovaj vid, preventivne mere zaštite zdravlja.

Zakon o bezbednosti i zdravlju nalaže da poslodavac ima propisanu obavezu da obezbedi lekarske preglede za zaposlene koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, poreski tretman takvih izdataka nije sporan. Takvi izdaci nemjau tretman ličnih primanja zaposlenog.

Međutim postavlja se pitanje da li neobavezni sistematski tretmani podlažu poreskom tretmanu?

Prema mišljenju Ministarstva rada i socijlane politike ovi tretmani ne čine zaradu zaposlenih, već predstavljaju davanje koje predstavlja izdatak za poslodavca.

U slučaju da se poslodavac opredeli za ove neobavezne sistematske preglede, kada sredstva obezbeđuje na svoj teret i vrši plaćanje direktno na račun zdravstvene ustanove, takva sredstva ne podležu oprezivanju porezom na dohodak građana i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje.

Kada poslodavac upućuje zaposlene  na neobavezne sistematske preglede, takva davanja ne predstavljaju zaradu zaposlenog, što znači da se na njih ne obračunavaju i ne plaćaju porez i doprinosi, pod sledećim uslovima:

-        opštim aktom je predviđeno obezbeđivanje sistematskih pregleda zaposlenih;

-        plaćanje se vrši direktno na račun zdravstvene zustanove, koja pruža usluge sistematskih pregleda zaposlenih;

-        Svi zasposlni imaju prava na neobavezne sstematske preglede pod jednakim uslovima;

Ukoliko se na neobavezne sistematske preglede upućuju samo određeni zaposleni, npr. rukovodeći kadar, u tom slučaju takvi pregledi se smaraju ličnom zaradom zaposlenih, u vidu pogodnosti, na koje se plaćaju porez i doprinosi kao ma zaradu.

-        Računovodstveno evidentiranje:

Plaćanje zdravstvenoj ustanovi za neobavezbe sistematske preglede, evidentira se na računu 550- Troškovi neoporezivih usluga.

Ako su neobavezni sistematski pregledi obezbeđeni samo jednoj grupi zaposlenih onda se evidentiraju  na računu 520-Troškovi zarada i naknada zarada ili 52- Ostali lični rashodi.

PDV se ne plaća na sistematske preglede. Ovakvi izdaci priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u ukupnom iznosu.