31.mart 2023.godine je rok do koga  su obveznici koji vode poslovne knjige dužni da utvrde porez za  2023.godinu i podnesu poreske prijave.

Pravni osnov za oporezivanje imovine čine Pravilnik o obrascima poreskih prijava, odnosno utvrđivanje poreza na imovinu i odlukama koje jedinice lokalne samouprave donose na osnovu ovla[’enja propisanom Zakonom.

Obaveyu podnošenja poreske prijave imaju poreski obveznici , nezavinso da li su pravna lica ili fizička lica preduzetnici koji vode poslvne knjige, otvoreni investicioni fondovi ili alternativni investicioni fondovi, rezidenti ili nerezidenti Republike Srbije.

-        Ko su poreski obveznici?

                          

-        Imaoci prava svojine, nad zemljištem površine preko 10 ari;

-        fizička lica- zakupci, odnosno korisnici stana ili kuće za stanovanje;

-        imaoci prava korišćenja građevinskog zemljišta površine veće od 10 ari, u skladu sa zakonom, kojim se uređuje pravni režim garđevinskog zemljišta;

-        imaoci prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

-        korisnici nepokretnosti u javnoj svojini, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

-        držaoci nepokretnosti, nad kojim imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;

-        držaoci i korisnici nepokretnosti na osnovu ugovora o finansijskom lizingu;

 

 

Pravom zakupa stana ili kuće za stanovanje, konstituisanim u kotist  fizičkog lica, smatra se pravo zakupa za period duži od jedne godine.