Situacija u svetu koju je izazvala pandemija Korona virusom uticala je kako na zdravlje stanovnika širom sveta tako I na svetsku ekonomiju. Zbog toga su banke rešile da naprave ustupak malim, srednjim I velikim kompanijama kako bi se održala finansijska stabilnost.

U skladu sa tim donešena je odluka o privremenim merama za čuvanje stabilnosti finansijskog sistema, koja je stupila na snagu 18.3.2020, kojom je uvedena pauza u otplati kredita na najmanje 3 meseca odnosno 90 dana,a rok za  otplatu  većini banaka je 30.6.2020.

U vezi sa tim banke sui male pravo da naplate sve zaostale rate kredita do datuma kada je donešena odluka o moratorijumu. Izuzetak su klijenti koji su pre ovog perioda izričito zahtevali moratorijum koji nije u vezi sa novonastalom situacijom.

Kada moratorijum istekne dužnik je u obavezi da nastavi da plaća rate kredita stanadardnim tokom.

Narodna banka Srbije objašnjava zastoj u otplati kredita nastavlja se i posle 1.juna I traje sve do isteka roka od 90 dana od kada je počeo da proizvodi pravno dejstvo za konkretnog dužnika, ali tačan datum njegovog prestanka nije istovetan u svim slučajevima.

U praksi se ipak dešavaju posebni slučajevi tako da ako je prva rata koja je pod moratorijumom dospevala na naplatu 25.marta, druga bi bila 25.aprila atreća 25.maja. Nakon toga više ne važi moratorijum već će naredna rata koja dolazi 25.juna biti redovno naplaćena.

Postoje i slučajevi kada je prva stopirana rata bila na primer 10.aprila, a prihvaćen je moratorijum do kraja marta, onda bi treća stopirana rata bila 10.juna, nakon čega bi banka trebalo da kontaktira klijenta i nagovesti mu da će naredna rata dospeti 10.jula.

Klijenti kojima treća rata dospeva baš 30.juna trebalo bi da provere sa svojom bankom kada će im dospeti naredna rata na naplatu.

Klijenti koji nisu želeli da budu pod moratorijumom, banka je dužna da napravi novi otplatni plan. Vreme docnje koja je započela pre moratorijuma se nastavlja prvim danom po njegovom isteku.

Kada je u pitanju zatezna kamata banke imaju pravo da obračunavaju klijentima zateznu kamatu pop o osnovu dospelog duga pre uvođenja moratorijuma.

Postoji nekoliko načina za to:

-        Putem obračuna i naplate celokupnog iznosa zatezne kamate po prestanku moratorijuma, za klijente koji su prihvatili moratorijum.

-        Za klijente koji su se izjasnili da ne žele moratorijum obarčun I zatezna kamata bi bili sprovedeni u skladu sa dogovorenim uslovima.

Po isteku moratorijuma banke mogu nastaviti sa standardnom napaltom rata i kamata prema prethodno utvrđenim pravilima kao i pre moratorijuma

Isplata trajnih naloga  i administrativnim zabranama za plaćanje poreza zanavljaju se, odnosno banka može tražiti njihovo zanavljanje.

Ukoliko je banka sklopila ugovor sa klijentima gde su navedene posbne olakšice banka je u obavezi da te olakšice ispuni u skladu sa Ugovorom i nakon moratorijuma, onako kako su navdene.