Međunarodno dvostruko oporezivanje, odnosno izbegavanje istog, ima sve veći značaj u svetu ai u Republici Srbiji, koja zbog sve intenzivnijih investicija i uloženog kapitala, u vidu otvaranja stranih firmi, zapošljavanja stranih lica i uključivanje u međunarodne transakcije, ima potrebu da izbegne dvostruko oporezivanje.

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja postiglo bi se kroz sklapanje ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, prvenstveno sa državama koji su njeni najznačajniji ekonomski partneri.

Republika Srbija , zaključivanjem Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja , želi da postigne sledeće:

-        obezbeđenje potpune zaštite svojih rezidenata od međunarodnog dvosrukog oporezivanja;

-        stvaranje fiskalne i pravne sigurnosti potrebne za obavljanje međunarodnih poslovnih aktivnosti;

-        privlačenje stranih investitora;

-        sprečavanje poreske diskriminacije na međunarodnom planu;

Takođe, ovim ugovorom se obezbeđuje i:

-        potpuno eliminisanje ili redukovanje poreskih smetnji koje sprečavaju ili otežavaju slobodno kretanje kapitala, roba ili usluga;

-        stimulisanje ulaganja kapitala rezidenta jedne države ugovornice u privredu druge države ugovornice;

-        unapređenje saradnje između poreskih organa Republike Srbije i drugih država ugovornica;

-        generalna primena načela jednakog poreskog tretmana fizičkih i pravnih lica Republike Srbije, koja obavljaju delatnost u drugoj državi Ugovornici, u odnosu na pravna i fizička lica, te druge države koja  obavljaju istu delatnost, pod istim ili sličnim uslovima;

Jedno od najvažnijih benefita ovog ugovora je što preduzeća Republike Srbije, izbegavanjem dvostrukog oporezivanja, stvara bolje poreske uslove za izvođenje investicionih radova u drugoj državi ugovornici.