Strano pravno lice, može trajno da obavlja  delatnost na teritoriji Republike Srbije, preko ogranka koji se osniva i registruje u skladu sa propisima Republike Srbije. Registracija i poslovanje ogranka stranog pravnog lica uređeni su sledećim propisima:

-        Zakonom o privrednim društvima;

-        Zakonom o postupku registracije u agenciji za privredne registre;

-        Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju;

-        Zakonom o deviznom poslovanju;

-        Zakonom o platnom prometu;

-        Zakonom o računovodstvu;

U pogledu primene poreskih propisa, ogranak stranog pravnog lica primenjuje propise koji se odnose na domaća pravna lica i to:

-        Zakon o poreskom postupku;

-        Zakon o porezu na dodatu vrednost;

-        Zakon o porezu na dobit pravnih lica;

-        Zakon o porezima na imovinu;

-        Zakon o porezu na dohodak građana;

 

-        Pravni status i registracija ogranka stranog pravnog lica:

Ogranak stranog privrednog društva  je njegov izdvojeni organizacioni deo, preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji.

Ogranak stranog pravnog lica se osniva Odlukom o obrazovanju ogranka koji sadrži:

-        naziv i adresu ogranka;

-        pretežnu delatnost ogranka;

-        lično ime, odnosno poslovno ime zakonskog zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika;

-        naziv i sedište registra u kom je osnivač ogranka registrovan;

-        naziv, pravnu formu i sedište osnivača ogranka;

-        lično ime, odnosno poslovno ime zastupnikaosnivača ogranka;

-        podatak o registrovanom kapitalu osnivača

Zakon o privrednim društvima ne propisuje da ogranak ima osnovni kapital, pa tako ni minimalnu vrednost kapitala. Za razliku od ogranka, odredbama Zakona o privrednim društvima, propisano je da je predstavništvo stranog privrednog društva, izdvojen organizacioni deo tog privrednog društva, koji nema svojstvo pravnog lica, i može obavljati samo prethodne i pripremne radnje, u cilju zaključenja pravnog posla tog društva.

Predstavništvo ne može, kao ogranak, obavljati određenu privrednu delatnost, već samo može zaključivati samo one pravne poslove , koji su u vezi sa njegovim tekućim poslovanjem.

-        Ogranak stranog lica s aspekta  spoljnotrgovinskog poslovanja i Zakona o deviznom poslovanju:

Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, propisano je da spoljnotrgovinsko poslovanje obuhvata:

-        spoljnotrgovinski promet robe i usluga;

-        obavljanje privrednih delatnosti stranog lica u Republici Srbiji i domaćeg lica u drugoj državi u carinskoj  teritoriji.

Pod obavljanjem privrednih delatnosti, podrazumava se:

-        direktno ulaganje

-        investicioni radovi  stranog lica u republici Srbiji

Direktno ulaganje je osnivanje privrednog društva, ogranka, predstavništva, kupovina udela, akcija u kapitalu privrednog društva.

-        Poslovne knjige i finansijsli izveštaj ogranka stranog pravnog lica:

 

U skladu sa članom 4. Zakona, odredbe ovog zakona, odnose se i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Za ogranke stranih pravnih lica, nisu doneti posebni propisi iz oblasti računovodstva, pa ogransic stranih pravnih lica vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje, na isti način kao i domaća pravna lica.

To znači da ogranak stranog pravnog lica, vosi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, u skladu sa Zakonom.  Ogranak se razvrstava, kao i sva pravna lica , u skladu sa kriterijumima razvrstavanja propisanim Zakonom

 

-        Ogranak stranog lica s aspekta poreskih obaveza:

U skladu sa Zakonom  o porezima na imovinu, obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige, u smislu oporezivanja porezom na imovinu, jeste ogranak i drugi organizacioni deo stranog pravnog lica, koji obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji.

Odredbama ZPPA, propisano je da je pored  ostalih obveznika i stalna poslovna jedinica  nerezidentnog pravnog lica . dužna da ima PIB.

Shodno Zakonu o porezu na dobit i Pravilniku o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica. Poreska prijava za akontaciono- konačno  utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica se podnosi na obrascu PDP.

Rok za dostavljanje redovnih gosišnjih finansijskih izveštaja  za 2022.godinu, za statističke potrebe i za javno obajvaljivanje je 31.mart 2023.godine, te s tim u vezi neki ogranci neće da satave  konačnu poresku prijavu  niti poreski bilans do navedenog datuma.

Stalna poslovna jedinica koja u skladu sa propisima o računovodstvu ne vodi psolovne knjige,a preko koje nerezidentni obveznik obavlja delatnost na teritoriji republike Srbije, takođe podnosi poresku prijavu isključivo u elektronskom obliku, ali i poreski bilans na obrascu PBPJ.