Obveznik PDV  koji je u poreskoj prijavi PDV iskazao veći iznos prethodnog poreza od poreske obaveze, ima pravo da se opredeli za povraćaj razlike ili da razliku koristi kao poreski kredit.

Međutim odredbom člana 52.stav 4 Zakona, za povraćaj razlike i poreskog kredita obveznicima koji pretežno vrše  promet dobara u inostranstvo, propisan je kraći rok- 15  dana od isteka roka za predaju poreske prijave.

Uslovi i način sticanja statusa obveznika koji pretežno vrše pomet dobara u inostranstvo  propisani su Uredbom  o kriterijumima na osnovu  kojih se određuje, šta se u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost , smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo.

-        Sticanje statusa pretežnog izvoznika na period od godinu dana:

Odredbom člana 2. stav 1 Uredbe, propisano je da se pretežnim prometom dobara u inostranstvo smatra izvoz dobara obveznika PDV čija je vrednost, u odnosu na vrednost ukupnog prometa dobara  i usluga veća od 50%, odnosno najmanje 10.000 evra, iskazanih u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu., sastavljenom u skladu sa propisima u računovodstvu.

To znači da za sticanje statusa pretežnog izvoznika na period od godinu dana, treba da bude ispunjen jedan do dva navedena uslova:

-        da je obveznik PDV u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario izvoz dobara, čija je vrednost, u odnosu na vrednost ukupnog prometa dobara i usluga veća od 50% ili

-        da je obveznik PDV u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario izvoz dobara  čija je vrednost u odnosu na vrednost veća od 10.000 evra

Utvrđivanje vrednosti  izvoza dobara vrši se  na osnovu podataka iskazanih u finansijskom izveštaju za prethodnu kalendarsku godinu.

Prema tome obveznik PDV  koji je ispunio jedan od usloa  da se smatra pretežnim  izvoznikom za 2023godinu, obrazac PID PDV treba da podnese  uz poresku prijavu PDV za onaj poreski period u kojem je podneo finansijski izveštaj za 2022.godinu.

Dakle, ukoliko obveznik PDV finansijski izveštaj za 2022.godinu podnese u februaru 2023. godine, obrazac PID PDV podnosi uz poresku prijavu  PDV za februar , a ako finansijski izvešta podnese u martu , onda uz poresku prijavu za mart.

-        Sticanje statusa pretežnog izvoznika za konkretan poreski period:

Za sticanje statusa  pretežnog izvoznika  za konkretan poreski  period  treba da bude ispunjen jedan od dva navedena uslova:

-        da je obveznik PDV u periodu od 1.januara  tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji podnosi poresku prijavu, izvršio izvoz dobara, čija je vrednost  u odnosu na vrednost ukunog prometa dobara i suluga u istom periodu veća od 50%

-        da je obveznik PDV u periodu od 1.januara  tekuće godine do isteka poreskog perioda za koji podnosi poresku prijavu izvršio izvoz dobara  čija je vrednost veća od 10.000 evra.

Utvrđivanje vrednosti izvoza dobara i vrednosti  ukupnog prometa  vrši se na osnovu podataka iz poslovnih knjiga. za tekuču kalendarsku godinu, a koje obveznik vodi u skladu sa propisima o računovodstvu.