U slučajevima kada domaća pravna lica primaju usluge iz inostranstva, najčešće imaju obavezu internog obračuna PDV, u skladu sa opštim pravilom iz člana 12. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost, prema kome se mesto prometa usluga određuje prema mestu u kojem primalac usluga ima sedište. Dakle, često se u praksi dešava da obveznik, po osnovu primljene usluge iz inostranstva, treba da obračuna i porez po odbitku i interni PDV.  

U nastavku teksta navešćemo nekoliko mogućih situacija kada se može postaviti pitanje da li iznos poreza po odbitku treba uračunati u osnovicu za interni obračun PDV ili ne, a u kontekstu primene novih pravila. 

Prva moguća situacija je da je plaćen avans u martu za uslugu koja po starim pravilima jeste predmet oporezivanja, a po novim nije predmet oporezivanja, a da se predmetna usluga izvrši u aprilu ili kasnije. Ako prilikom avansa postoji obaveza obračunavanja poreza po odbitku, u osnovicu za obračun PDV internim putem po osnovu datog avansa, uračunava se i iznos poreza po odbitku. 

U slučaju kada se u jednom poreskom periodu izvrši promet usluge, a u drugom poreskom periodu se izvrši plaćanje, obveznik prilikom internog obračuna PDV (koji vrši u poreskom periodu kada je promet usluge izvršen) u osnovicu uračunava i pretpostavljeni iznos poreza po odbitku, ako u momentu internog obračuna PDV obveznik ne poseduje potvrdu o rezidentnosti pružaoca usluge, odnosno ako u momentu prometa nije izvesno da do plaćanja poreza po odbitku prilikom isplate prihoda neće doći. 

U kontekstu novih pravila, postavlja se pitanje da li u osnovicu za interni obračun PDV uračunati pretpostavljeni iznos poreza po odbitku, ako će naknada biti plaćena u periodu kada se budu primenjivala nova pravila i kada prihod po tom osnovu više neće biti predmet oporezivanja porezom po odbitku. 

Najbolji odgovor na ovo pitanje može se dati kroz sledeći primer: 
Strano pravno lice pružilo je uslugu reklamiranja domaćem pravnom licu – obvezniku PDV u martu. Plaćanje za tu uslugu biće izvršeno u aprilu. Pri tom, u martu nastaje obaveza za interni obračun PDV. Naknada koju će obveznik da plati u aprilu mesecu, za predmetnu uslugu, iznosi 60.000 dinara. 

Postavlja se pitanje da li obveznik u osnovicu za obračun PDV treba da uračuna i pretpostavljeni iznos poreza po odbitku ili ne. U ovom slučaju, budući da je izvesno da će plaćanje biti u aprilu, te da prilikom plaćanja obveznik neće imati obavezu da obračuna porez po odbitku (jer počinje primena novih pravila), smatra se da u ovakvoj situaciji obveznik ne treba prilikom internog obračuna PDV da u osnovicu uračuna pretpostavljeni iznos poreza po odbitku, nezavisno od toga da li poseduje ili ne poseduje potvrdu o rezidentnosti.