Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine propisan je Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. Pravilnikom o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave.

U vezi sa tim nametnula su se brojna pitanja u vezi donešenih odredbi.

1.    Pravno lice koje obavlja delatnost u okviru šifre 35.1 Proizvodnja električne energije ima registrovano sedište na Novom Beogradu, dok se elektrana nalazi na opštini Crna Trava. Da li je pravno lice u obavezi da podnese obrazac za obe pomenute opštine?ž

U slučaju da jedno pravno lice ima više predstavništva i poslovnica, prema odredbi člana 2 Uredbe, naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaća tako što se ukupan iznos za naplatu deli na sve jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja delatnost. Pravno lice za svaku opštinu podnosi poseban obrazac

2.    Da li postoji mogućnost da se Obrazac 1 pošalje elektronskim putem?

Prijava se podnosi isključivo u papirnoj formi. Prema odredbi člana 2 satv 1 Pravilnika prijava sa podacima od znalaja za utvrđivanje naknade koju obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje podnosi organu jedinice lokalne samouprave.

3.    Da li se obveznikom naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine smatraju i ogranci stranih pravnih lica registrovanih za obavljanje delatnosti u Srbiji?

U slučaju kada je ogranak stranog lica , a ogranci stranog lica se smatraju obveznicima Zakona o računovodstvu gde se dele na mala,srednja i mikro pravna  lica, smatraju se i obveznicima za naknadu za zaštitu životne sredine i naknadu plaćaju na osnovu pretežne delatnosti registrovane u APR-u.

4.    Da li postoji obaveza plaćanja naknade ukoliko je pravno lice imalo gubitak u poslovanju?

Obveznik u svakom slučaju ima obavezu da podnese Obrazac 1 sa tim da ima pravo na umanjenje naknade. Opravdanost naplate leži u činjenici da je obveznik ipak imao poslovanje koje na neki način šteti životnoj sredini te je dužan da naknadu uplati ali ukoliko uzmemo u obzir procenu naknade ona ne može biti veća 0.4 % prihoda iz redovnog poslovanja, ostvarenog u prethodnoj godini.

5.    Da li udruženja i sindikati imaju obavezu  da plaćaju naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine?

U skladu sa Zakonom 134. Zakona obveznik naknade za zaštitu  i unapređivanje životne sredine je

-        Pravno lice i preduzetnik koji obavlja određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu,kao i fizičko lice koje utile na životnu sredinu.

-        Vlasnik teretnih vozila, lica koja obavljaju transport  nafte i naftnih derivata, sirovina , hemijskih materija i drugo na području od znalaja za Republiku Srbiju.