Odredbom člana 21  Zakona o Porezu na dodatu vrednost, propisano je da ako se osnovica za obračunavanje PDV naknadno smanji, obveznik PDV može, tj. ima pravo, ali ne i obavezu , da umanji iznos  obračunatog PDV, ako su ispunjeni propisani uslovi.

Prema odredbi ćlana 31. Zakona, ako se osnovica  za oporezivi promet dobara i usluga  smanji, obveznik kome je izvršen  promet dobara i usluga dužan je da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza.

-        Osnov za smanjenje osnovice i obračunatog PDV sa jedne i ispravku odbitka prethodnog poreza sa druge strane

Smanjenje osnovice  i obračunatog PDV je mogućnost ili pravo obveznika PDV pod određenim uslovima, a ispravka odbitka prethodnog poreza je obaveza primaoca dobara i usluga.

Ako obveznik PDV ne smanji osnovicu i PDV u poreskom periodu, u kojem je stekao uslove za to, on to  može uraditi i u nekom narednom poreskom periodu. Međutim, ako obveznik PDV ne izvrši ispravku obitka prethodnog poreza u poreskom periodu kada mu je nastala obaveza ispravke, dužan je da podnese  izmenjenu poresku prijavu PDV za taj poreski period.

-        Naknadni popust kao osnov za smanjenje osnovice za obračunavanje PDV i za ispravku odbitka  prethodnog poreza

Kada obveznik PDV odobrava kupcu dobara ili primaocu usluga naknadni popust u ceni, dolazi do smanjenja osnovice za obračunavanje PDV,pa obveznik PDV uz ispunjenje propisanih uslova može umanjiti osnovicu i iznos obračunatog PDV.

Kada se radi o davanju naknadnog popusta, do izmene osnovice PDV pre svega dovode popusti za koje su unapred bili određeni uslovi. Međutim, do odobravanja naknadnog popusta može doći i na osnovu naknadnog dogovora kupca i prodavca. Primer za to su akcijski popusti.

Do odobravanja naknadnog popusta može doći i usled nedostataka isporučenih dobara. ili zbog neadekvatnog pružanja usluge.

U navedenim slučajevima treba primeniti pravila o smanjenju osnovice i obračunatog PDV-a, pri čemu svakako treba dokumentovati razloge odobravanja naknadnog popusta u ceni.

U svakom konkretnom slučaju trebalo bi primeniti i utvrditi da li postoji osnov za naknadno smanjenje osnovice i obračunatog PDV-a ili se radi o zloupotrebi odobravanja popusta.