Osnivanje firme i preduzeća započinje se registracijom subjekta u Agenciji za privredne registregde se odmah dobija matični broj, nakon što se uplate sve takse neophodne za dobijanje matičnog broja.

Potrebno je pre svega podneti zahtev za registraciju, odnosno zahtev za osnivanje firme, a svu neophodnu dokumentaciju treba predati u jednom primerku. To možete uraditi putem pošte ili možete doći lično.

Nekada je potrebno da se dokumentacija overi, i to se obavlja u institucijama koje su nadležne za overavanje potpisa kao što su sudovi ili opštinski organi uprave. Osnivanje firme i preduzeća zabranjuje korišćenje već postojećih imena odnosno naziva.