Prema odredbama člana 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčiije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20%, obračunava se i plaćana prihode koje nerezidnetno  pravno lice ostvari od rezidentnog pravnog lica na osnovu:

-        dividenda i udela u dobiti pravnom licu , uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;

-        naknada od autorskog i srodnih prava  i prava industrijske svojine;

-        kamata;

-        naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti  i pokretnih stvari na teritoriji Republike;

-        naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih suluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja;

Napominjjemo da su slučajevi plaćanja poreza po odbitku brojni , a da se u ovom tekstu baviimo samo prihodima iz čl 40. ZPDL, a ne nekim drugim.

-        Obveznici poreza  na dobit po odbitku:

Preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici, preduzetnici druga lica ( fizička lica u sistemu PDV), kao i preduzetnici paušalci dužni su da vode poslovne knjige.

Dakle, obveznici poreza na dobit po odbitku su:

-        rezidentna pravna lica i

-        preduzetnici koji vode poslovne knjige

Nasuprot tome, ogranci stranih pravnih lica ne smatraju se rezidentnim pravnim licima i nemaju obavezu da plaćaju porez na dobit po odbitku. Naravno ni „ Obična“ fizička lica ( fizička lica koja se ne smatraju preduzetnicima koji su dužni da vode poslovne knjige) nemaju obavezu da plaćaju porez a dobit po odbitku.