Predmet oporezivanja porezom na poklon su: 
-pravo svojine i druga prava na nepokretnosti na koja se plaća porez na imovinu (npr. pravo korišćenja građevinskog zemljišta...) 
-gotov novac 
-štedni ulog 
-depozit u bankama 
-novčano potraživanje 
-pravo intelektualne svojine 
-pravo svojine na vozilu (osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini) 
-pravo svojine na plovilu 
-pravo svojine na vazduhoplovu (osim vazduhoplovu bez sopstvenog pogona i državnom vazduhoplovu) 
-druge pokretne stvari. 

Poklonom se, u smislu ZPI, smatra i prenos bez naknade imovine pravnog lica, koja je predmet oporezivanja porezom na poklon. Poklonom se ne smatra, odnosno izuzet je od oporezivanja porezom na poklon, pa se prijava ne podnosi i porez na poklon se ne utvrđuje i ne plaća: 

-prenos bez naknade prava na nepokretnostima i pokretnim stvarima na koji se plaća porez na dodatu vrednost, nezavisno od postojanja ugovora o poklonu (to podrazumeva prenos sa poklonodavca na poklonoprimca, a ne prenos sa lica od kojeg se poklonodavac nabavio stvar sa namerom da je pokloni poklonoprimcu); 

-prihod fizičkog lica po osnovama koji su izuzeti iz dohotka za oporezivanje, odnosno koji je predmet oporezivanja porezom na dohodak građana u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana; 

-prihod pravnog lica koji se uključuje u obračun osnovice za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica; 

-prenos dobitaka u igri na sreću sa organizatora igre na dobitnika; 

-poklon udela u pravnom licu, odnosno hartija od vrednosti; 

-poklon mopeda, multikultivatora, traktora, radnih mašina, državnih vazduhoplova i vazduhoplova bez sopstvenog pogona; 

-poklon novca, prava i stvari koje su predmet oporezivanja porezom na poklon (osim nepokretnosti), koje poklonoprimac primi na poklon od istog lica, za vrednost poklona do 100.000 dinara u jednoj kalendarskoj godini (na primer, poklonoprimac je primio poklon od više fizičkih lica u 2016. godini, pri čemu je vrednost svih poklona koje je u toj godini primio od svakog poklonodavca ponaosob, u koji nisu uključene nepokretnosti, manja od 100.000 dinara. Iako je zbir vrednosti poklona primljenih u 2016. godini od svih poklonodavaca veći od 100.000 dinara, poreska prijava se ne podnosi i porez na poklon se ne plaća). 

Posmatrajući poreska izuzimanja, može se uočiti da se: 
-poreska izuzimanja odnose na sve obveznike, a neka samo na pojedine (npr. izuzimanje od oporezivanja mopeda, motokultivatora... mogu ostvariti svi obveznici, a izuzimanje prihoda pravnog lica koji se uključuje u obračun osnovice za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica mogu ostvariti samo pravna lica koji su obveznici poreza na dobit), 
-za jedan isti poklon može se ponekad ostvariti izuzimanje po više osnova (npr. fizičko lice ostvari dobitak u igri na sreću u novčanom iznosu od 85.000 dinara, pa osnov za izuzimanje predstavlja i iznos prihoda, jer je manji od 100.000 dinara i činjenica da je osnov primanja dobitak u igri na sreću koji je ostvaren od organizatora te igre). Sa stanovišta oporezivanja, bitno je da se u tom slučaju poreska prijava PPI-3 ne podnosi i porez na poklon ne plaća, nezavisno od toga da li za izuzimanje postoji jedan ili više osnova.