Prema članu 8. stav 1. tačka 3) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje su i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru. Doprinos se plaća po stopi od 10,3%, osim za sledeće lica: 

-Na prihode po osnovu ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske i studentske zadruge sa licem do navršenih 26 godina života, a koje je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, plaća se, prema članu 47. ovog zakona, doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, po stopi od 2% na najnižu osnovicu doprinosa, odnosno na bruto iznos naknade ako je veća od najniže osnovice. 

-Na prihode po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima za lica koja su zdravstveno osigurana po drugom osnovu. To znači da ukoliko poslodavac zaključi ugovor sa penzionisanim licem, ne plaća se doprinos za zdravstveno osiguranje, jer su penzionisana lica osigurana na zdravstveno osiguranje kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. 

Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje, za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i za poslodavce, je ugovorena naknada po tom osnovu, koja ne može biti manja od najniže osnovice niti veća od najviše osnovice za plaćanje doprinosa. 

Stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje, prema članu 44. stav 1. tačka 2) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, iznosi zbirno 10,3% (5,15% na teret primaoca naknade i 5,15% na teret isplatioca), osim za lica na školovanju do 26 godine života, kao što je već naznačeno. 

Plaćanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na naknade po osnovu privremenih i povremenih poslova 

Obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti su i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru. Doprinos se plaća po zbirnoj stopi od 1,50% i to: 0,75% na teret primaoca naknade i 0,75% na teret isplatioca naknade. 

Doprinos plaćaju nezaposlena lica, lica koja rade preko studentske i omladinske zadruge starija od 26 godina i lica koja rade sa nepunim radnim vremenom. Doprinos za slučaj nezaposlenosti ne plaćaju penzionisana lica koja obavljaju privremene i povremene poslove i lica koja rade preko omladinske ili studentske zadruge, a nisu starija od 26 godina i nalaze se na školovanju. 

Osnovica doprinosa je ugovorena naknada po tom osnovu, koja ne može biti manja od najniže osnovice niti veća od najviše osnovice za plaćanje doprinosa.