Usklađivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, pretrpelo je izvesne izmene tokom 2021.godine.

Osim ranijih izmena, izmenjene su i nove odredbe:

-        Kapitalni dobici se ne utvrđuju po osnovu prodaje bilo koje nepokretnosti, već samo oni koje je obveznik koristio kao osnovno sredstvo, za obavljanje delatnosti, počevši od poreskog bilansa za 2016.godinu i nepokretnosti u izgradnji.

-        Utvrđeno je da nije svaka prodaja akcija  ili drugih hartija od vrednosti osnov za utvrđivanje kapitalnog dobitka, već samo ako su u pitanju dugoročna ulaganja.

-        Visina mesčnih akontacija, utvrđuje se samo na osnovu oporezive dobiti, koja ne sadrži kapitalne dobitke i gubitke.

-        Od 2016.godine , porezom na kapitalnu dobit se oprezuju i nepokretnsti u izgradnji.

-        Od 2019.godine se kapitalni dobici utvrđuju na osnovu prodaje prava intelektualne svojine.

-        Od 2019.godine se primenjuju i olakšice , vezane za obračun kapitalne dobiti na prava inetelektualne svojine.

-        U određenim slučajevima, od stupanja na snagu zakona kojim se uređuje digitalna imovina, se porezom na kapitalnu dobit može oporezovati i prodaja digitalne imovine

 

-        Šta se smatra kapitalnim dobitkom i kapitalnim gubitkom?

Kapitalni dobitak podrazumeva slučajeve kada obveznik prodaje:

-        Nepokretnosti koje je koristio ili koje koristi kao osnovno sredstvo  za obavljanje delatnosti, uključujući i nepokretnost u izgradnji.

-        Prava intelektualne svojine

-        Udela u kapitalu pravnih lica  i akcija i ostalih hartija od vrednosti, koje u skladu sa MRS , odnosno MSFI predstavljaju dugoročne plasmane.

-        Investicione jedinice, investicionog fonda u skladu sa propisima koje uređuju investicioni fondovi

-        Digitalna imovina, ukoliko postoje uslovi za pružanje digitalnih usluga.

Na osnovu navedenog možemo zaključiti da se prihodi koje obveznik ostvari prodajom ili drugim prenosom uz nakandu opreme ili druge imovine , prava korišćenja javnog građevinskog zemljišta, ne smatraju kapitalnim dobitkom.

Takođe, kapitalnim dobitkom ne smatra se ni prenos prava korišćenja  nepokretnosti koja nije u vlasništvu obveznika.

Kapitalni dobitak odnosno gubitak, ne utvrđuje sam obveznik, već je to poseban vanknjigovodstveni postupak. Sve što je potrebno jeste da poreski obveznik prikupi relevantnu i preciznu dokumentaciju na uvid.