Zakon o arhivskoj građi i član 28. Stav 2 i član 29. Je koristio ministar finansija i doneo:

-        Pavilnik o uslovima i načinu revizije arhivskih fondova i zbirki u arhivama

-        Pravilnik o bližim merama arhivske građe

Ovi pravilnici su objavljeni u „Službenom galsniku“ i stupili su na snagu 2.aprila 2021.godine.

-        Uslovi i način revizije arhivskih fondova  i zbiki u arhivama:

Reviziju arhivskih fondova obavljaju svi javni, specijalni i privatni arhivi koji obavljaju arhivsku delatnost.

Revizijom se utvrđuje:

-        Stvarno brojčano i fizičko stanje inventarisane arhivske građe

-        I uništena nedostajuća arhivska građa

Revzija može biti redovna  ( vrši se jednom u 20 godina) i vanredna koja se vrši u sledećim slučajevima:

-        Preseljenja arhivske građe

-        Požara i poplave u prostorijama

-        Rušenja prostorija

-        statusnih promena

-        otvaranja postupka likvidacije

-        Krađe arhivske građe

Direktor arhiva donosi program revizije  kojim utvrđuje vreme, trajanje i rok revizije i obrazuje komisiju revizije od najmanje tri člana za arhivsku građu.

Komisija vrši pripremu arhivske građe za reviziju i donosi plan radacprema kome će se revizija obaviti, određuje metod revizije , vodi zapisnik i sastavlja izveštaj o reviziji.

Izveštaj o izvršenoj  reviziji sastavlja Upravni obor arhiva i donosi odluku o:

-        Otpisu dokumenta koji su multiplikati

-        Izavajanju veoma oštećenih dokumenata

Izveštaj o izvršenoj reviziji i odlukama Upravnog obora trajno se čuva u arhivi.

Arhivska građa koja je upisana u registar arhivske građe, predstavlja kulturno dobro i ne može se otpisati.

-        Mere zaštite arhivske građe:

Propisane su i bliže mere zaštite arhivske građe:

-        Preventivna zaštita  kojom se sprečava prirodan tok propadanja dokumentacije i zahtevaju bezbedno čuvanje, izdvajanje arhivske građe,zaštitu u vanrednim situacijama

-        Mikrofilmovanje obezbeđuje  trajnost, pouzdanost i autentičnost dokumenata.

-        Digitalizaija se obavlja radi lakšeg korišćenja i zaštite arhivske građe u arhivima u cilju obezbeđvanja dostupnosti informacija, stvaranja nove dokumentacije o arhivskoj građi, promocije i predstavljanje arhivske građe

-        Konzervacija i restauracija predstavlja očuvanje i stručno održavanje arhivske građe kroz konzervatorsko-restauratorske poslove koji uključuju proveru stanja , dokumentovanje, restauraciju i preventivnu zaštitu arhivske građe.