Prema odredbi člana 4. Pravilnika, drugim uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja smatraju se usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, a naročito: 

-usluge poreskog savetovanja 
-advokatske usluge 
-usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem 
-kao i svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica. 

Uslugama iz stava 1. ovog člana ne smatraju se održavanje seminara, predavanja, radionica, kao i usluge posredovanja u prometu dobara i usluga. 

To znači da predmetne usluge od 1. aprila 2018. godine više neće biti predmet oporezivanja porezom po odbitku, bez obzira gde se predavanje, seminar ili radionica održavaju, tj. da li se održavaju na teritoriji Republike Srbije ili van nje. Takođe, ni prihod nerezidentnog pravnog lica po osnovu usluga posredovanja u prometu dobara i usluga od 1. aprila neće biti predmet oporezivanja porezom po odbitku, nezavisno od mesta korišćenja tih usluga. 

Računovodstvene i revizorske usluge 

Prema odredbi člana 3. Pravilnika, računovodstvenim i revizorskim uslugama smatraju se usluge vezane za sastavljanje finansijskih izvestaja, kao i za reviziju finansijskih izveštaja u smislu provere i ocene finansijskih izveštaja, na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaj daje istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja. 

I za ove usluge važi pravilo da su predmet oporezivanja bez obzira gde se pružaju ili koriste. Na primer, ako domaće pravno lice ima ogranak u inostranstvu, pa po tom osnovu angažuje nerezidentno pravno lice da sastavlja i podnosni finansijske izveštaje ogranka nadležnom organu države u kojoj se ogranak nalazi, prihod koji po tom osnovu ostvaruje nerezidentno pravno lice biće predmet oporezivanja porezom po odbitku, što znači da će domaće pravno lice prilikom isplate tog prihoda biti u obavezi da plati porez po odbitku po stopi od 20% ili da pribavi potvrdu o rezidentnosti primaoca prihoda, ako je sa državom rezidentnosti primaoca prihoda zaključen UIDO.