Obaveza podnošenja evidencione prijave u smislu člana 38. stav 1. Zakona o PDV za poljoprivrednike, postoji od 8. jula 2007. godine, tj. od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Prema ovoj odredbi propisuje se da je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. Ova odredba primenjuje se i na lica koja se smatraju poljoprivrednicima u smislu odredaba člana 34. Zakona o PDV. 

Prema tome, poljoprivrednikom u smislu člana 34. stav 1. Zakona o PDV, odnosno licem koje ima pravo na PDV nadoknadu, ne smatra se fizičko lice koje je otpočelo ili je bilo dužno da otpočne PDV aktivnost, tj. lice koje se smatra obveznikom PDV. U skladu sa odredbom člana 32b stav 2. Zakona o PDV, PDV aktivnost otpočinje narednog dana kada je nastala obaveza evidentiranja za obavezu plaćanja PDV, odnosno danom opredeljivanja za obavezu plaćanja PDV.  

S tim u vezi, fizičko lice-poljoprivrednik iz člana 34. stav 1. Zakona o PDV za kojeg je nastala obaveza podnošenja evidencione prijave PDV u smsilu člana 38. stav 1. Zakona o PDV, kao i lice koje se, u skladu sa odredbom člana 34. stav 6. Zakona o PDV, opredelilo za obavezu obračunavanja i plaćanja PDV, nemaju pravo na PDV nadoknadu po osnovu isporuke poljoprivrednih i šumskih proizvoda i pružanja poljoprivrednih usluga, već po tom osnovu obračunavaju i plaćaju PDV u skladu sa Zakonom o PDV.  

Pored toga, fizičko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva, a koje je po tom osnovu obveznik PDV, dužno je da vodi poslovne knjige, a prema odredbi člana 32. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana, smatra se obveznikom poreza na prihod od samostalnih delatnosti – preduzetnik poljoprivrednik.