U skladu sa članom 40. stav 1. Zakona, pored prihoda od usluga, predmet oporezivanja porezom po odbitku su i prihodi koje nerezidentna pravna lica ostvaruju od rezidentnih pravnih lica (i preduzetnika koji vode poslovne knjige) po osnovu: 

-dividendi 

-autorskih naknada 

-kamata 

-naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije. 

S tim u vezi, važno je napomenuti da navedeni prihodi nerezidentnih pravnih lica i dalje ostaju, po nepromenjenim pravilima, predmet oporezivanja porezom po odbitku. 

Na primer, ako domaće pravno lice plaća naknadu stranom pravnom licu po osnovu zakupa opreme koju domaće pravno lice koristi na teritoriji Republike Srbije, takva naknada i od 1. aprila 2018. godine ostaje predmet oporezivanja porezom po odbitku, budući da se ona oporezuje u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 4) Zakona, koja nije izmenjena. Isti je slučaj i sa prihodom koji nerezidentno pravno lice ostvaruje po osnovu zakupa nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. 

Takođe, ako primera radi, domaće pravno lice bude plaćalo naknadu za korišćenje softvera, budući da se to tretira kao autorska naknada (i oporezuje se u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 2) Zakona) i od 1. aprila 2018. godine ostaje obaveza da se obračuna porez po odbitku na tu naknadu po stopi od 20% (ili da se primene odredbe UIDO ako su ispunjeni uslovi za to). 

Međutim, ako domaće pravno lice bude isplaćivalo naknadu za uslugu održavanja softvera, prihod koji po tom osnovu budu ostvarivala nerezidentna pravna lica, nije više predmet oporezivanja porezom po odbitku, počev od 1. aprila 2018. godine.