Pored obaveznog socijalnog osiguranja zaposlenih postoje i dobrovoljna osiguranja, pa se postavlja pitanje poreskog tretmana takvih osiguranja.

-        Premija dodatnog dobrovoljnog penzijskog i invalidskog osigranja:

Fizička lica imaju mogućnost da za sebe plaćaju dodatna privatna penzijska i invalidska osiguranja ako žele da ostvare dodatna primanja u penziji.

Poslodavac u ovom slučaju nema obavezu plaćanja premije dobrovoljnog osiguranja, ali on može za svoje zaposlene da plaća dobrovoljno dodatno osiguranje, ali iz svojih sredstava. Ukoliko se poslodavac odluči za ovaj korak on mora da zna da se plaćena premija ne smatra zaradom u poreskom smislu.

Međutim, drugačiji način uređivanja premije  dobrovoljnog osiguranja , propisan je Zakonom o porezu za dohodak građana.

Odredbom člana 146. Zakona o radu, propisano je da se zaradom smatraju i svi vidovi dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond.

Izuzetno, zaradom se ne smatra:

-        premija osguranja koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod neživotnog kolektivnog osiguranja, od povreda na radu, kao i premija kolektivnog osiguranja života za slučaj smrti zaposlenog usled bolesti, koje poslodavac plaća za sve zaposlene.

Ukupan iznos koji može biti predmet oslobođenja, zbirno, po oba osnova , ne može biti veči od 6.541 dinara mesečno.Ovaj iznos primenjuje se od 1.2.2022-31.1.2023 godine.

-        Poslodavac plaća premiju dobrovoljnog osiguranja na teret svojih sredstava:

Ukoliko poslodavac na teret sopstvenih redstava plaća premije dobrovoljnih osiguranja, za zaposlene, porez i doprinosi se ne plaćaju  do iznosa od 6.541 dinara mesečno.

Uplaćena premija za dobrovoljno osiguranje  računovodstveno se evidentira na račun 529-ostali lični rashodi, a obračunata premija predstavlja poreski priznati rashod.

-        Poslodavac plaća premiju dobrovoljnog osiguranja u  ime i za račun zaposlenog:

Kada poslodavac u ime i za račun zaposlenog vrši plaćanje premija, za dobrovoljno osiguranje, porez na zarade ne plaća se na iznos od 6.541 dinara mesečno, a doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, plaćaju se na ukupnu plaćenu premiju za dobrovoljno osiguranje.

-        Kolektivno osiguranje zaposlenih odd posledica nesrećnog slučaja:

Propisana je obaveza poslodavaca da zaposlene osigura od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade i štete.Poslodavac ima obavezu da osigura zaposlene od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, što je uključeno u osiguranje od posledica nezgode( neživotna osiguranja), a na uplaćenu premiju kolektivnog osiguranja zaposlenih po tom osnovu ne plaćaju se porez i doprinosi.

-        Plaćanje premije životnog osiguranja za zaposlene:

Ukoliko poslodavac ugovori životno osiguranje za pojedne zaposlene i plaća premiju osiguravajućem društvu, plaćena premija životnog osiguranja za tog zaposlenog ima tretman zarade.

Od 1.1.2018.godine, porez se ne plaća na premiju kolektivnog osiguranja života za slučaj smrti zaposlenog usled bolesti, a ni doprinosi, koju poslodavac plaća za sve zaposlene.