Porez se utvrđuje na osnovicu koju čini tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po stopi od: 
-1,5% - porez plaćaju obveznici koji se, u odnosu na poklonodavca nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja, 
-2,5% - porez plaćaju obveznici koji se u odnosu na poklonodavca nalaze u trećem i daljem naslednom redu, odnosno obveznici koji sa poklonodavcem nisu u srodstvu. 

Poreski kredit

Rezident Republike koji na poklon primi pokretne stvari koje su predmet oporezivanja porezom na poklon koje se nalaze u inostranstvu, na koji poklon je u državi na čijoj se teritoriji taj predmet nalazi porez plaćen, ima pravo na umanjenje poreza na poklon u Republici Srbiji utvrđenog prema odredbama ZPI, u visini poreza na poklon plaćenog u toj državi, a najviše do iznosa koji bi se platio primenom ZPI na poklon ostvaren u toj državi. 

Dakle, ovo pravo ima samo rezident, jer nerezident za pokretne stvari koje primi na poklon, a koji se nalaze u inostranstvu nije obveznik poreza na poklon u Republici Srbiji (pa nema ni potrebe da mu se priznaje pravo na umanjenje poreza kad poresku obavezu nema). Takođe, ovo pravo se ne ostvaruje za nepokretnosti, jer poklon nepokretnosti koje se nalaze van teritorije Republike Srbije nisu predmet oporezivanja u našoj zemlji. 

Da bi rezident ostvario pravo po ovom osnovu, potrebno je da ispuni sledeće uslove: 

-da je predmet poklona koji je primio pokretna stvar iz člana 14. stav 2. ZPI, koja nije izuzeta od oporezivanja porezom na poklon; 

-da je poklon tih stvari ostvaren u inostranstvu (nezavisno od države u kojoj je ostvareno); 

-da je na prijem tog poklona u državi u kojoj je poklon primio plaćen porez (ako je u toj državi ostvareno poresko oslobođenje, ili ako te pokretne stvari nisu predmet oporezivanja, ili ako porez nije stvarno plaćen, umanjenje utvrđenog poreza po osnovu poreskog kredita u Republici Srbiji se ne ostvaruje); 

-da uz poresku prijavu podnese dokaze o plaćenom porezu u inostranstvu. 

Pravo na poreski kredit može se ostvariti najviše do visine utvrđenog poreza.