Kada dobitnik u igri na sreću, organizovanoj saglasno zakonom kojim se uređuju igre na sreću, ostvari dobitak, sticanje tog dobitka od organizatora igre izuzeto je od poreza na poklon. S tim u vezi, poreska prijava PPI-3 se ne podnosi i porez na poklon se ne plaća, nezavisno od: 

-vrste dobitka (na primer, da li je to novac, automobil, kuhinjski uređaj i sl.) 

-vrednosti dobitka (porez na poklon se ne plaća ni kada je vrednost dobitka preko 100.000 dinara) 

-da li se na dobitak koji fizičko lice ostvari po tom osnovu plaća porez na dohodak građana ili je oslobođen plaćanja poreza. 

To ćemo pokazati na konkretnom primeru: 

Fizičko lice je ostvarilo dobitak u igri na sreću na automatima u iznosu od 112.000 dinara. Porez na odbitke od igara na sreću predmet je oporezivanja porezom na dohodak građana, ali se porez po tom osnovu ne plaća na ostvaren dobitak od igara koje se priređuju u kazinima ili na automatima. 

Nezavisno od toga što se na ostvareni dobitak ne plaća porez na dohodak građana, prihod fizičkog lica ostvaren od organizatora igre na sreću po osnovu dobitka u toj igri, pa i dobitka ostvarenog na automatima, ne smatra se poklonom i ne oporezuje se porezom na poklon.