U skladu sa novonastalom situacijom, postavlja se pitanje koji je momenat relevantan za primenu novih pravila – da li momenat kada je izvršena usluga ili momenat plaćanja? 

Prema odredbi člana 5. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreska obaveza se utvrđuje na osnovu propisa koji su bili na snazi u vreme njenog nastanka, osim ako je, u skladu s ustavom i zakonom, za pojedine odredbe zakona predviđeno da imaju povratno dejstvo. 

Odredbom člana 71. stav 4. Zakona propisano je da se porez po odbitku iz stava 1. ovog člana obračunava i plaća po propisima koji važe na dan ostvarivanja, odnosno isplate prihoda. 

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, neosporno je da se primenjuju oni propisi koji važe na dan plaćanja naknade, nezavisno od toga kada je nastao događaj na osnovu koga se plaća naknada. To znači da kada je usluga koja je predmet oporezivanja po starim propisima, ali nije predmet oporezivanja po novim propisima, pružena pre 1. aprila 2018. godine, a naknada za tu uslugu plaća se od 1. aprila 2018. godine, u tom slučaju bi se primenila nova pravila, tj. pravila koja važe u momentu isplate prihoda, što znači da u tom slučaju ne bi postojala obaveza plaćanja poreza po odbitku. 

Ista logika se primenjuje i u obrnutom slučaju, tj. kada je naknada plaćena pre 1. aprila 2018. godine, a usluga izvršena od tog datuma. U ovom slučaju će se za obračun i plaćanje poreza po odbitku primeniti stara pravila, budući da se plaćanje vrši u momentu dok su još u primeni stara pravila, nezavisno što će usluga biti pružena u vreme kada se budu primenjivala nova pravila. 

Kao eventualna sporna situacija može se pojaviti ona u kojoj je deo naknade plaćen pre 1. aprila 2018. godine, a deo od tog datuma.