U zavisnosti od potrebe za obavljanjem odre]enih poslova aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova može se utvrditi da se određeni poslovi obavljaju sa nepunim radnim vremenom.

Nepuno radno vreme jeste radno vreme koje je kraće od punog radnog vremena. Poslodavac je dužan da obavesti zaposlene o dostupnosti poslova sa punim i nepunim radnim vremenom na način i u rokovima  utvrđenim opštim aktom.

Sa jedne strane poslodavac je dužan da razmotri zahtev zaposlenog sa nepunim radnim vremenom na puno radno vreme, kao i sa punog radnog vremena na nepuno radno vreme.

Zaposleni koji je zasnovao radni odnos sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca može da zasnuje radni odnos sa druugim poslodavcem i na taj način ostvari puno radno vreme od 40 časova nedeljno.

-        Prava zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom

U skladu sa Zakonom o radu zaposleni sa nepunim radnim vremenom ima pravo na zaradu, druga primanja i druga prava iz radnog odnosa srazmerno  vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina prava  zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu  nije drukčije određeno. Ovakvi zaposleni imaju sva prava  iz radnog odnosa kao i zaposleni sa punim radnim vemenom.

-        Pravo na zaradu

Za zaposlenog koji radi kod poslodavca  sa nepunim radnim vremenom utvrđuje se osnovna zaradaugovorom o radu , koja u skladu saa Zakonom o radu ne može biti manje od minimalne zarade. To znači da je minimalna neto zarada zaposlenog koji radi nepuno radno vreme jednaka iznosu koji se dobije kada se minimlana neto zarada pomnoži sa  brojem časova rada zaposlenog,

-        Pravo na naknadu troškova za odlazak i dolazak  sa rada

Naknada troškova po ovom osnovu  se ostvaruje za dane kada zaposleni radi , odnosno dolazi na posao i ne zavisi od dužine radnog vremena.

-        Pravo na naknadu  troškova za ishranu tokom rada

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim ktom i ugovorom o radu, za ishranu u toku rada, ako poslodavac  ovo pravo nije obezbedio na drugi način.

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova za ishranu samo za dane koje je proveo na radu.

-        Pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora

Pravo na regres za korišćenje godišnjih odmora zavisi da li zaposleni  ostvaruje i koristi pun ili srazmerni godišnji odmor.

Pravo na korišćenje punog godišnjeg odmora  u punom trajanju nije dužina radnog vremena već  vreme provedeno  u random odnosu u kalendarskoj godini.