Prva usluga koja je navedena kao predmet oporezivanje jesu usluge istraživanja tržišta. Prema odredbi člana 2. stav 1. Pravilnika, uslugama istraživanja tržišta smatraju se usluge koje se odnose na: 

-prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu, a koje služe za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica; 
-obradu i analizu prikupljenih podataka; 
-određivanje karakteristika tržišta i merenje potencijala tržišta; 
-analizu učešća na tržištu; 
-analizu prodaje; 
-ispitivanje konkurencije; 
-testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu.  

Odredbom stava 2. istog člana Pravilnika propisano je da se uslugama iz stava 1. tog člana ne smatraju usluge reklame i propagande, uključujući i usluge oglašavanja. 

Dakle, iako to proizlazi i iz samog Zakona, Pravilnik potvrđuje da predmet oporezivanja porezom po odbitku, počev od 1. aprila 2018. godine, neće biti prihodi koje nerezidentna pravna lica ostvare po osnovu naknada od usluga iz oblasti ekonomske propagande. 

U praksi je čest slučaj da domaća pravna lica koriste usluge oglašavanja I reklamiranja od pravnih lica kao što su Google ili Facebook. Prilikom plaćanja naknada ovim pravnim licima, a u skladu sa pravilima koja su važila do 31.03.2018. godine, isplatioci su bili u obavezi da plate porez po odbitku po stopi od 20% ili da pribave potvrde o rezidentnosti ovih pravnih lica kako bi se oslobodili od ove obaveze. 

Međutim, počev od 1. aprila 2018. godine, plaćanja koja domaća pravna lica vrše nerezidentnim pravnim licima po osnovu usluga oglašavanja, reklamiranja i propagande neće više biti predmet oporezivanja porezom po odbitku. To znači da počev od 1. aprila 2108. godine, domaća pravna lica prilikom isplate predmetnih prihoda neće morati da pribavljaju potvrde o rezidentnosti primaoca prihoda, niti da podnose bilo kakvu poresku prijavu po ovom osnovu.